velikost textu

Praxe v učitelském vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Praxe v učitelském vzdělávání
Název v angličtině:
Practical Placements in Teacher Training
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Id práce:
93395
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Praxe v učitelském vzdělávání AUTOR: Lucie Dokoupilová KATEDRA (ÚSTAV): Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK ŠKOLITEL: doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. ABSTRAKT Práce se zabývá problematikou praxí v pregraduální přípravě učitelů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. V teoretické části sleduje historický vývoj v přípravě učitelů, řeší otázku profesního standardu učitele s ohledem na kompetenční vybavenost a současné trendy v podobě praktického nácviku učitelských dovedností, a to i s ohledem na erudici tzv. cvičných učitelů praxe. Kombinovaný výzkum v experimentální části sleduje úspěšnost studentů učitelství druhého stupně ZŠ a SŠ PdF OU v Ostravě a dvou nepedagogických fakult (FF a PřF OU v Ostravě) za období 2002 – 2010. Šetření je zaměřeno na vybavenost studentů v jednotlivých kompetenčních oblastech, porovnává úspěšnost studentů fakulty pedagogické a fakult nepedagogických, sumarizuje celkovou úspěšnost studentů v jednotlivých akademických letech v návaznosti na změny ve studijních programech.
Abstract v angličtině:
TITLE: Practical Placements in Teacher Training AUTHOR: Lucie Dokoupilová DEPARTMENT: Institute for Research and Development of Education SUPERVISOR: doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. ABSTRACT The thesis deals with practical placements in the pre-graduate training of teachers for stage II of primary schools and for secondary schools. The theoretical part of the thesis traces the historical development of teacher training and focuses on the professional standard of teachers, with respect to their competencies and current trends in the way teaching skills are acquired, also taking into consideration the qualification of placement supervising teachers. The combined research in the experimental part deals with the successfulness of students of teaching for stage 2 of primary schools and for secondary schools who studied at the Pedagogical Faculty of the University of Ostrava and at two non-pedagogical faculties (Faculty of Arts and Faculty of Science of the University of Ostrava) between the years 2002 and 2010. The research focuses on the individual competencies of the students, compares the successfulness of students of the Pedagogical Faculty with the other two faculties and summarizes the overall successfulness of the students in the individual years, in connection with changes in programs of study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D. 3.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 304 kB