velikost textu

Specifika a rozvoj profesních kompetencí učitelů odborného výcviku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika a rozvoj profesních kompetencí učitelů odborného výcviku
Název v angličtině:
Specifics and development of professional competences of teachers of vocational training
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Richard Veleta, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Id práce:
93390
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 12. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Resumé V České republice působí v profesi učitele odborného výcviku téměř 8 tisíc mužů a žen. Jejich práce výrazným způsobem ovlivňuje budoucnost desítek tisíců žáků, kteří se připravují na konkrétní povolání. Neformálně se těmto pracovníkům říká „mistr“, „mistrová“; v minulosti se jejich profese tímto slovem označovala i oficiálně. Každý, kdo se vyučil, má v živé paměti jednoho dva mistry či mistrové, kteří zásadně ovlivnili jejich životy a přístup k práci, ať už v pozitivním či negativním smyslu. Přesto toho o práci učitelů odborného výcviku mnoho nevíme. Slyšíme-li slovo učitel, zpravidla se nám vybaví zástupci jiných učitelských profesí – učitelka základní školy, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů či učitel odborných předmětů. Práce učitelů odborného výcviku je jakoby skryta a nutno dodat, že ani oni sami nijak výrazně nepřispívají ke zvýšení povědomí o své práci. Cílem disertace je zachytit ucelený obraz profese učitele odborného výcviku a na základě výzkumu identifikovat nejdůležitější pracovní činnosti nositelů této profese. Takto ucelená deskripce v naší soudobé pedagogické literatuře chybí. Předložená práce se nevěnuje pouze popisu, ale na základě teorie kompetencí a profesních standardů identifikuje klíčové dovednosti učitelů odborného výcviku a jejich specifika v porovnání s kompetencemi učitelů jiných kategorií. V disertaci jsou také formulovány možnosti rozvoje kompetencí těchto pracovníků. Teoretická část textu je věnována dvěma tématům, která jsou v závěrečné části syntetizována do souboru návrhů a doporučení pro rozvoj profesních kompetencí učitelů odborného výcviku. Prvním tématem je popis profesní situace. Na základě studia pramenů jsou identifikovány sociální, demografické a profesní charakteristiky učitelů odborného výcviku, jejich pracovní podmínky, přípravné a další vzdělávání. Tato část textu je završena úvahou o problémech zkoumané profese. Druhá část teoretické studie se zabývá konceptem profesních kompetencí a profesních standardů. Zkoumání kompetencí, jako rozvojeschopných struktur zahrnujících znalosti, dovednosti, zkušenosti, know-how a postoje, je zcela zásadní pro veškeré úvahy o obsahu a formě profesního rozvoje v jakémkoliv oboru lidské práce, tedy i u učitelů odborného výcviku. Aktivity směřující ke standardizaci profesí, které v současné době probíhají v České republice, jsou součástí světového, a zejména evropského kontextu tvorby kvalifikací. Proto je v této části věnována pozornost také několika zahraničním příkladům profesních standardů pro učitele. Druhá část teoretické studie je zakončena přehledem vývoje profesních standardů pro učitele v České republice a úvahou o možnostech aplikace těchto dokumentů do praxe. Ve výzkumné části textu jsou zveřejněny výsledky výzkumu, který byl zaměřen na identifikaci profesních činností učitelů odborného výcviku. První výzkumnou metodou bylo pozorování činností učitele během jednoho pracovního dne; druhou metodou bylo zpracování a vyhodnocení časových snímků pracovního týdne učitele odborného výcviku. Výzkumná část práce je zakončena přehledem a rozborem specifik profesních činností učitelů analyzované profese. Výzkum tohoto zaměření nebyl v minulých letech v České republice realizován. Závěr disertace je věnován rozvaze o možnostech rozvoje profesních kompetencí učitelů odborného výcviku, a to zejména na základě (a) zjištěné struktury profesních činností a (b) na základě potenciálu systému dalšího vzdělávání učitelů v kontextu personální práce v rezortu školství.
Abstract v angličtině:
Summary There are nearly 8 000 teachers of vocational training in the Czech Republic. Their work dramatically influences the future of tens of thousand pupils preparing for specific occupation. These people are being non-formally called master / mistress; and in the past their profession was officially called master of vocational training, master of vocational education. Every graduate from secondary vocational school remembers one or two masters or mistresses who essentially influenced their life and attitude towards work, whether in the best or the worst sense. Despite this fact, we do not know much about teachers of vocational training yet. When we hear the word teacher, we usually think about representatives of other teacher subprofessions- basic school teacher, teacher of general subjects or teacher of vocational subjects. The work of teachers of vocational training seems to be hidden and we must add that these teachers do not dramatically increase the awareness of their work at all. Aim of the thesis is to provide a comprehensive view of the teacher of vocational training and to identify-on the basis of research the most important work activities or tasks of people performing this profession. Such comprehensive description is not available in the contemporary Czech pedagogical literature. The thesis is not only a description, however it identifies – on the basis of the theory on competences and professional standards -the key competences of teachers of vocational training and their specifics in comparison with competences of teachers in other subcathegories. The thesis also mentions the possibilities of teachers of vocational training competence development. Theoretical part of this text concentrates on two topics which are in the final part synthesized into a set of proposals and recommendations for the development of professional competences of teacher of vocational training. The first topic is the description of professional situation. Based on the sources research, there were identified social, demographic and professional characteristics of teachers of vocational training, their work conditions, initial and continuing education. This part of the text is concluded with reflection on problems of the profession described. Second part of the theoretical study deals with the concept of professional competences and professional standards. Researching competences as development capable structures involving knowledge, skills, experience, know-how and attitudes is fundamental for thinking about content and form of professional development in whatever field of human labor, also in case of teachers of vocational training. Activities towards standardization of professions, which are currently realized in the Czech Republic, are part of the worldwide and especially European context of the qualifications development. This is the reason why this part pays attention to several foreign examples of professional standards for teachers. Second part of the theoretical study is concluded with overview of professional standards for teachers in the Czech Republic and with reflection on possibilities of their practical application. In the research part of this text there are published the results of research focused on identification of professional activities of teachers of vocational training. The first research method was observation of teachers´ activities during one working day; the second method was elaboration and assessment of time shots within one workweek. The research part of the text is concluded with overview and analyses of specifics in professional activities/tasks of teachers in the analyzed subprofession. Such research was not realized in the Czech Republic in the past. The final part of the thesis reflects the possibilities of the professional competences development of teachers of vocational training, especially on the basis of the (a) structure of professional activities and (b) potential of the system for continuing professional development of teachers in the context of personal work in the field of education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Richard Veleta, Ph.D. 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Richard Veleta, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Richard Veleta, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 453 kB