velikost textu

Výuka řecko-latinské lékařské terminologie ve studijních programech všeobecného lékařství na lékařských fakultách v České republice a ve světě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka řecko-latinské lékařské terminologie ve studijních programech všeobecného lékařství na lékařských fakultách v České republice a ve světě
Název v angličtině:
Greek and Latin medical terminology instruction in programmes of general medicine at medical schools in the Czech Republic and abroad.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Aleš Beran, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Oponenti:
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc.
Id práce:
93381
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
řecko-latinská lékařská terminologie, výukové modely, inovativní výukový program
Klíčová slova v angličtině:
Greek and Latin medical terminology, instructional models, innovative instructional programme
Abstrakt:
NÁZEV: Výuka řecko-latinské lékařské terminologie ve studijních programech všeobecného lékařství na lékařských fakultách v České republice a ve světě AUTOR: Aleš Beran KATEDRA: Katedra pedagogiky ŠKOLITEL: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. ABSTRAKT: Disertační práce usiluje o systematické zmapování výuky řecko-latinské lékařské terminologie na českých a zahraničních lékařských fakultách. Jejím hlavním cílem je vytvoření teoretické platformy pro implementace výukových inovací. První část práce přináší historický přehled vývoje řecko-latinské lékařské terminologie a pojednává o počátcích výuky tohoto předmětu na fakultě všeobecného lékařství. Výuka v českém prostředí je tak zasazena do historického kontextu. Její obraz je doplněn profilem studenta medicíny, který byl získán pomocí dotazníkového šetření. Další část práce obsahuje detailní obsahové analýzy vybraných českých a zahraničních učebnic a jejich komparaci. Na základě těchto obsahových analýz je sestavena původní typologie výukových modelů, která je nejdůležitějším teoretickým přínosem práce. Tato typologie je následně užita jako nástroj pro popis výuky lékařské terminologie v Rakousku, Německu, USA, Kanadě, Chorvatsku a Bulharsku. Popisy jednotlivých výukových realizací, vycházející z rozhovorů, dotazníků, pozorování a obsahové analýzy kurikulárních dokumentů, odhalují další specifické rysy jednotlivých výukových modelů v oblasti obsahu výuky, jejích organizačních forem a vazeb na reálně užívanou lékařskou terminologii. Závěrečná část práce sumarizuje klíčové nedostatky ve výuce lékařské terminologie na českých lékařských fakultách a přináší návrh inovativního výukového programu, který je inspirován především zahraničními zkušenostmi. Tento návrh je hlavním praktickým přínosem práce. KLÍČOVÁ SLOVA: řecko-latinská lékařská terminologie, výukové modely, inovativní výukový program
Abstract v angličtině:
TITLE: Greek and Latin medical terminology instruction in programmes of general medicine at medical schools in the Czech Republic and abroad. AUTHOR: Aleš Beran DEPARTMENT: Department of Education SUPERVISOR: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. ABSTRACT: The thesis seeks to provide a systematic description of the Greek and Latin medical terminology instruction at Czech and foreign medical schools. Its main objective is to build a platform for implementations of instructional innovations. In the first part of the thesis the medical terminology instruction in the Czech Republic is contextualized by giving a historical overview of development of medical terminology and dealing with origins of its instruction at the Faculty of General Medicine in Prague. The view of a present state of the instruction is completed by a profile of a typical medical student, which is based on the questionnaire. The next part of the thesis consists of detailed content analyses of selected Czech and foreign textbooks and their comparison. Based upon these analyses, an original typology of instructional models is set up which can be considered to be the most important theoretical outcome of the thesis. The typology is subsequently used as a tool for description of teaching medical terminology in Austria, Germany, United States, Canada, Croatia and Bulgaria. The descriptions of particular instructional systems and their realizations reveal other specific features of particular models. The final part of the thesis summarizes the main issues and problems in medical terminology instruction in the Czech Republic and presents an apt proposal of innovative instructional programme. This is the most important practical outcome of the thesis. KEYWORDS: Greek and Latin medical terminology, instructional models, innovative instructional programme
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aleš Beran, Ph.D. 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aleš Beran, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aleš Beran, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 310 kB