velikost textu

Kurikulum a tvorba školního vzdělávacího programu střední školy s využitím analýzy regionu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kurikulum a tvorba školního vzdělávacího programu střední školy s využitím analýzy regionu
Název v angličtině:
Curriculum and the creation of school educatiol programme for a secondary school with the help of analysis of the region
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.
Školitel:
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Id práce:
93377
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Kurikulum a tvorba školního vzdělávacího programu střední školy s využitím analýzy regionu AUTOR: Helena Všetečková KATEDRA (ÚSTAV) Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Centrum školského managementu ŠKOLITEL: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. ABSTRAKT: Disertační práce se zabývá kurikulem a tvorbou školního vzdělávacího programu s využitím analýzy regionu. Teoretickými východisky jsou problematika kurikula, vymezení cílové kategorie, prostředky vymezení cíle a průzkumu regionu. Prioritním tématem disertace je tvorba školního vzdělávacího programu, v němž za klíčovou považujeme kvalitní analýzu regionu, pro který připravujeme své absolventy. Metodologická část dokládá přínos průzkumů, analýzy regionu pro kvalitu a akceschopnost školního vzdělávacího programu konkrétní polyfunkční střední školy při zpracování a realizaci školního vzdělávacího programu v konkrétní škole. Podrobněji se zabýváme profilem absolventa střední školy, analýzou trhu práce a učebním oborem Automechanik na střední škole v České republice ve srovnání s Francií. Zhodnocení získaných poznatků o regionu napomáhá v koncipování profilu absolventa střední školy. KLÍČOVÁ SLOVA: kurikulum, školní vzdělávací program, cílová kategorie, absolvent střední školy, trh práce
Abstract v angličtině:
TITLE: Curriculum and the creation of school educatiol programme for a secondary school with the help of analysis of the region AUTHOR: Helena Všetečková DEPARTMENT: College of Pedagogy of The Charles University The centre of school management SUPERVISOR: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. ABSTRACT: This dissertation thesis deals with the Curriculum and the creation of a school educational programme with the help of analysis of the region. The Curriculum issues, circumscription of a target category and the means of circumscription of a target and the region research are the theoretical bases. The primal theme of the dissertation is the creation of a school educational programme where a high quality analysis of a region we train our graduates for is a key point. Methodological part exemplifies the benefit of a research, analysis of the region for the quality and readiness of a school educational programme of a particular polyfunctional secondary school for processing and realization of a school educational programme at a particular school. I closely deal with a secondary school graduate profile, the analysis of labour market and the apprenticeship Car-mechanic at secondary school in the Czech Republic in comparison with France. The evaluation of the knowledge of the region helps to outline a profile of a secondary school graduate . KEY WORDS: curriculum, school educational programme, target category, secondary school graduate, labour market
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Všetečková, Ph.D. 2.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Všetečková, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Všetečková, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 450 kB