velikost textu

Analýza praktické přípravy v kontextu strukturace studijních programů učitelství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza praktické přípravy v kontextu strukturace studijních programů učitelství
Název v angličtině:
Analysis of the practical training in the context of structuring of teacher education programs
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jana Wernerová, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D.
Id práce:
93361
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Analýza praktické přípravy v kontextu strukturace studijních programů učitelství Abstrakt Disertační práce se zabývá problematikou přípravného vzdělávání učitelů s důrazem na důsledky strukturace studijních programů učitelství a praktickou přípravu. Klade si za cíl analyzovat a komparovat koncepce, parametry, procesy a efekty modelu pedagogických praxí, které vyplývají z nestrukturovaného a strukturovaného studijního programu přípravného vzdělávání učitelů nižších sekundárních škol, v kontextu k profesnímu vývoji studenta učitelství. Analýzou současného stavu praktické přípravy přispět k odborné diskusi problematiky přípravného vzdělávání učitelů. Práce uvádí východiska současného učitelského vzdělávání, charakterizuje paralelní a následné modely učitelské přípravy a z nich vyplývající důsledky pro pedagogickou praxi. Dále přípravné vzdělávání učitelů v kontextu vybraných zemí Evropské unie a jeho trendy, historický vhled do přípravného vzdělávání učitelů v České republice. Hlavními výzkumnými metodami byly obsahová komparativní analýza studijních programů, dotazníková šetření a řízené rozhovory. Práce komparuje vybrané složky strukturovaných studijních programů učitelství pro nižší sekundární vzdělávání na pedagogických fakultách v České republice. Srovnává vnímání připravenosti vykonávat profesi učitele studenty učitelství sekundárního vzdělávání strukturovaného a nestrukturovaného studijního programu čtyř pedagogických fakult v České republice a hodnocení přípravného vzdělávání učiteli v praxi. Studenti hodnotí výše přípravu v nestrukturovaných programech Učitelství pro 2. stupeň základní školy než ve strukturovaných programech. Z nejčastějších nedostatků profesní přípravy bylo uváděno malé zaměření přípravy na profesi učitele, málo didakticky orientovaného učiva, nedostatečnost přípravy na výchovné a výukové problémy žáků, nízký rozsah pedagogické praxe. Rozdíl hodnocení ve strukturovaných a nestrukturovaných programech Učitelství pro střední školy nebyl významný, pouze ve vnímání dostatečnosti časové dotace pedagogické praxe. Práce dále sleduje implementaci inovativních prvků do praktické přípravy. Uvádí hodnocení obtížnosti profesních činností vykonávaných studenty učitelství, v relaci třech skupin subjektů. Srovnává profesní vývoj studentů učitelství – motivy k výběru profese, změny postojů v identifikaci k budoucí učitelské profesi. Zjištěna byla u studentů strukturovaných studijních programů menší orientace k učitelství. Klíčová slova: přípravné vzdělávání učitelů, strukturované studium, bakalářské studijní programy, magisterské studijní programy, navazující magisterské studijní programy, oborově předmětová složka, oborové didaktiky, pedagogicko-psychologická složka, praktická příprava, pedagogická praxe, student učitelství, fakultní učitel, oborový didaktik, profesní činnosti učitele, dotazníkové šetření, opakované šetření, longitudinální šetření, sebereflexe studenta učitelství, postoje k profesi, studijní dráha učitele.
Abstract v angličtině:
Analysis of the practical training in the context of structuring of teacher education programs Abstract The dissertation focuses on the issue of preparatory education of the teachers with emphasis on the structuring effects of teacher education programs and practical training. Its aim is to analyse and compare the concepts, parameters, processes and effects of teaching practise models that result from unstructured and structured learning program of the teacher training for lower secondary schools, in the context of the vocational development of the students of teaching. By means of the analysis of the current state of the practical preparations was to contribute to the discussion of issues concerning preparatory teacher training. It offers starting points of the current teacher education, characterizes parallel and subsequent models of the teacher preparation and the resulting implications for teaching practice. Furthermore, initial teacher education in the context of the countries of the European and its trends, historical insight into the teacher training in the Czech Republic. The main experimental methods were comparative content analysis of curricula, questionnaire surveys and vigorous discussions. The thesis compares the selected components of structured teacher education programs for lower secondary education of faculties of education in the Czech Republic. It compares the perception of preparedness for the teaching profession by the secondary school students of structured and unstructured programs of study of four faculties of education in the Czech Republic and evaluation of teacher training in practice. Students evaluate the training of unstructured training programs of the Teaching for the second grade of elementary schools better than that of the unstructured programs. The most common shortcomings of the training was provided as a small career-oriented training for teachers, little didactically oriented curriculum, inadequate preparation for educational and learning problems of students, low proportion of professional experience. The difference in ratings of structured and unstructured programs of the Teaching for high schools was not significant, only in the perception of the adequate time spent on professional practice. The thesis also monitors the implementation of innovative elements into practical training. It features difficulty assessment of the professional activities carried out by the students of teaching, in session of three groups of entities. It compares professional development of the students of teaching - the motives for choice of profession, changes of attitudes in the identification of future teaching profession. It was found out that the students of the structured programs were less orientated to teaching. Key words: preparatory teacher education, structured learning, bachelor's degree programs, master’s degree programs, follow-up master’s degree programs, subject-branch component, subject didactics, pedagogical-psychological component, practical training, teaching practise, student of teaching, university teacher, subject didactic, professional activities of the teachers, questionnaire survey, repeated investigation, longitudinal survey, self-reflection of the student of teaching, attitudes to the profession, learning path of the teacher.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jana Wernerová, Ph.D. 2.24 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Jana Wernerová, Ph.D. 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jana Wernerová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jana Wernerová, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 267 kB