velikost textu

Projektování jazykového kurikula v bakalářských studijních programech na českých technických fakultách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Projektování jazykového kurikula v bakalářských studijních programech na českých technických fakultách
Název v angličtině:
Language Curriculum Development in Bachelor Study Programmes of Czech Technical Faculties
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Stanislava Jonáková, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
PhDr. Hana Žofková, CSc.
Id práce:
93357
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá problematikou projektování jazykového kurikula v bakalářských studijních programech na českých fakultách technického zaměření. V teoretické části jsou nastíněny klíčové úvahy o vývoji evropského vysokého školství včetně vizí o jeho budoucím směřování. V této souvislosti je pozornost věnována jazykové politice Evropské Unie a Rady Evropy a její implementaci do jazykové politiky České republiky v oblasti vysokého školství. Je prezentován současný stav poznání v oblasti teorie kurikula a jsou uvedena různá pojetí jazykového kurikula včetně tradičních přístupů k jeho projektování a faktorů, které tuto tvorbu ovlivňují. Empirická část seznamuje s výzkumem, jehož cílem bylo získat relevantní údaje o tvorbě jazykových kurikul předmětu Anglický jazyk v bakalářských studijních programech na technických fakultách, a na základě získaných dat popsat způsob jejich projektování. Výzkum byl založen na smíšeném metodologickém postupu. Z kvantitativních metod se jednalo o dotazníkové šetření, z metod kvalitativních byla využita nekvantitativní obsahová analýza dokumentů. Výstupem práce je získání obrazu o tvorbě jazykových kurikul v bakalářských studijních programech na českých fakultách technického zaměření. KLÍČOVÁ SLOVA: technické fakulty, bakalářské studium, jazykové kurikulum, empirický výzkum
Abstract v angličtině:
The doctoral thesis is focused on language curriculum development in Bachelor Study Programmes of Czech technical faculties. In the theoretical part, key ideas about the development of European higher education are outlined, including visions of its further course. It also deals with the analysis of the European Union and the Council of Europe’s language policy and its implementation into the state language policy of the Czech Republic at the tertiary level. The state-of-the-art knowledge in the field of curriculum theory is presented, as well as different conceptions of language curriculum, including traditional approaches to its development and the factors which influence it. The empirical part describes the research whose aim was to find out relevant data about English language curriculum development in Bachelor Study Programmes of Czech technical faculties, and based on the data gained, to give a description of the way in which the language curricula were developed. The research was based on a mixed methodological approach. From quantitative methods, a questionnaire was chosen and from qualitative methods, a non- quantitative content analysis of documents was used. The result of the research is the provision of state-of-the art language curricula development in Bachelor Study Programmes. KEY WORDS: technical faculties, Bachelor Study Programme, language curriculum, empirical research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Stanislava Jonáková, Ph.D. 2.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Stanislava Jonáková, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Stanislava Jonáková, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Žofková, CSc. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 251 kB