velikost textu

Role učitele v německé celodenní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role učitele v německé celodenní škole
Název v angličtině:
Rolle of the teacher in German all-day school
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.
Id práce:
93351
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
role učitele, německá celodenní škola, zakotvená teorie
Klíčová slova v angličtině:
role of teachers, German all-day school, grounded theory
Abstrakt:
Anotace PAVLÍKOVÁ, J. Role učitele v německé celodenní škole. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011. 198 s. Disertační práce. Disertační práce zkoumá roli učitele v německé celodenní škole, jako specifické vzdělávací instituci s mnoha charakteristickými znaky. V teoretické části je popsán kontext role učitele v německé celodenní škole. Je definována celodenní škola v Německu a popsány její charakteristiky. Stručně je nastíněna historie celodenního vzdělávání v Německu a také současný vývoj v jednotlivých spolkových zemích. V teoretické části je dále vymezena sociální role, role učitele a shrnuty dosavadní poznatky o profesi učitele v německé celodenní škole. Empirická část řeší otázku obrazu role učitele v německé celodenní škole, její charakteristiky a kontextu, ve kterém se odehrává. Výzkumné šetření je realizováno kvalitativní strategií, metodou zakotvené teorie. Konkrétním výsledkem výzkumného šetření je substantivní zakotvená teorie role učitele v německé celodenní škole. Ta je dále srovnávána se stávajícími teoriemi role učitele. Klíčová slova: role učitele, německá celodenní škola, zakotvená teorie.
Abstract v angličtině:
Abstract PAVLÍKOVÁ, J. The Rolle of the teachen in German all-day school. Praha: Faculty of Education, Charles University in Prague, 2011. 198 pp. Doctoral Thesis. The doctoral thesis examines the role of the teacher in German all-day school, as a specific educational institution with many representative features. The theoretical part describes the context of the role of the teacher in the German all-day school. It is defined all-day school in Germany and described its characteristics. The doctoral thesis briefly outlines the history of all-day school in Germany as well as current history in each of the German lands. The theoretical part further defines social role, role of teachers and summarizes current knowledge on the profession of teacher in the German all-day school. The empirical part tackles the qusetion of the role of the teacher in the German all-day school, its characteristics and the context in which it takes place. The research is carried out qualitative strategies, using grounded theory. A concrete result of the research is grounded substantive theory of the role of teachers in the German all-day school. It is also compared with existing theories of the role of teachers. Keywords: role of teachers, German all-day school, grounded theory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Čapková, Ph.D. 1.67 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Čapková, Ph.D. 2.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Čapková, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Čapková, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Čapková, Ph.D. 762 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 258 kB