velikost textu

Determinanty ovlivňující jazykové vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Determinanty ovlivňující jazykové vzdělávání
Název v angličtině:
Determinants of Foreign Language Learning
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jana Jílková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.
Doc. PhDr. Vladimír Smetáček
Id práce:
93348
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cizí jazyk, sumativní hodnocení, formativní hodnocení, sebehodnocení, jazykové znalosti a dovednosti
Klíčová slova v angličtině:
foreign language, summative evaluation, formative assessment, self-evaluation, language knowledge and skills
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této disertační práce je analyzovat vybrané faktory ovlivňující proces osvojování si cizího jazyka žákem ve školním i mimoškolním prostředí a porovnání tří strategií při hodnocení jazykových znalostí a dovedností. Výzkumné šetření je realizováno smíšeným kvalitativním a kvantitativním výzkumem. Data byla získána z dokumentů, dotazníků a částečně řízených rozhovorů. Respondenty byli kandidáti státních jazykových zkoušek a žáci středních škol, skládající novou státní maturitní zkoušku. Výsledky ukazují statisticky významné vztahy mezi formálním hodnocením učitelem, výsledkem standardizovaných zkoušek a sebehodnocením žáků a dalšími faktory, jako věk zahájení studia cizího jazyka, používané učební materiály a zda cizí jazyk vyučoval český učitel nebo rodilý mluvčí. Tato zjištění mohou poskytnout zpětnou vazbu, kterou mohou ke strategickým změnám při dosahování cílů v jazykovém vzdělávání využít žáci, učitelé a zkoušející.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this doctoral thesis is to analyse chosen factors involved in foreign language acquisition, compare three types of assessment strategies of foreign language knowledge and skills to look for correlations between students´ outcomes, their school and out-of-school background and time factors. In this mixed research study the data collected from documents, questionnaires and semi-structured interviews were analysed. State language examination candidates and upper- secondary students who were to take the new state school-leaving examination are involved in the study. The results show statistically significant relationship between the formal assessment by the teachers, through standardised examinations and by self-evaluation and factors as age when the learners started the foreign language learning, learning materials used and teachers´ background. These findings may be used to provide feedback for strategic changes in study achievements to students, teachers and examiners.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jana Jílková, Ph.D. 2.33 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Jana Jílková, Ph.D. 664 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jana Jílková, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jana Jílková, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Jana Jílková, Ph.D. 537 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Vladimír Smetáček 246 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 281 kB