velikost textu

Písemný projev z cizích jazyků a jeho způsob hodnocení v kontextu evropské jazykové vzdělávací politiky. Reliabilita hodnocení otevřených úloh na příkladu písemného projevu z německého jazyka ověřovaného maturitní zkouškou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Písemný projev z cizích jazyků a jeho způsob hodnocení v kontextu evropské jazykové vzdělávací politiky. Reliabilita hodnocení otevřených úloh na příkladu písemného projevu z německého jazyka ověřovaného maturitní zkouškou
Název v angličtině:
Assessment of foreign language writing skills in the context of the European language policy. Reliability of assessment in writing using German language Maturita writing test
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Soňa Novotná Knotková, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Alena Škaloudová, Ph.D.
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Id práce:
93341
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 12. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se zabývá hodnocením otevřených úloh ve formě písemné práce, která je ověřována státní maturitní zkouškou. Je zde popsán vliv evropské jazykové vzdělávací politiky na kurikulární dokumenty České republiky a koncepci maturitní zkoušky z cizích jazyků, specifikován písemný projev ověřovaný maturitní zkouškou, srovnán analytický a holistický způsob hodnocení a představena analytická kritéria a její hodnoticí škály používané v maturitní zkoušce. Cílem výzkumného šetření je popsat a analyzovat odbornou přípravu hodnotitelů písemného projevu z německého jazyka, která proběhla v letech 2009–2011, a zhodnotit tuto přípravu na základě zkoumání míry shody mezi hodnotiteli, mezi hodnotiteli a expertním týmem a přísnosti jejich hodnocení. Je zde tedy zkoumáno, zda nastavené postupy a principy pro hodnocení písemného projevu, tj. analytická kritéria, hodnotitelé a jejich práce s kritérii, jsou objektivní, spolehlivé a přesné. Dále je zkoumán vliv úrovně obtížnosti, věku učitelů a typu školy, na které vyučují, na jejich hodnocení. Výzkumným šetřením se prokázalo, že míra shody mezi hodnotiteli se s nácvikem zvyšuje a určitá míra reliability hodnocení je zajištěna. Věk hodnotitelů a typ školy pravděpodobně nemá zásadní vliv na jejich hodnocení. I když odborná příprava hodnotitelů nebyla v určitých aspektech zcela kvalitně a odborně připravená, splňovala v určité míře očekávání a cíl. KLÍČOVÁ SLOVA jazyková vzdělávací politika, maturitní zkouška, cizí jazyky, písemný projev, hodnocení, shoda hodnotitelů, analytická kritéria, reliabilita ABSTRACT This dissertation deals with the assessment of open-ended test items in the Writing Part of the Maturita Exam. The influence of the European language policy on Czech curricular documents and the conception of foreign language Maturita Exam is described. Writing performance requirements in the Maturita Exam are also specified. Comparison of the holistic and analytic scoring methods follows. Based on that, analytic Maturita Exam criteria and its rater scales are introduced. The dissertation then deals with the research conducted to describe and analyse the 2009–2011 training process of German language raters for writing assessment in the Maturita Exam. Rater training is evaluated and ratings are analysed on the basis of inter-rater agreement among raters and between raters and the expert rating team. The research also explorers whether the set rating procedures and scoring principles, i.e. analytic criteria, raters and the way they use the criteria, are objective, reliable and accurate. The influence of the raters´ level of German language, their age and the type of school they teach at is also addressed. The research showed that the level of intra-rater agreement tends to improve throughout the rater training and a certain level of reliability is reached. The influence of age and the type of school the raters teach at wasn´t proved. Even though the rater training quality and expertness was not always excellent, the aims and expectations were met. KEYWORDS Language education policy, Maturita Exam, foreign languages, writing performance, assessment, intra-rater agreement, analytic criteria, reliability
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation deals with the assessment of open-ended test items in the Writing Part of the Maturita Exam. The influence of the European language policy on Czech curricular documents and the conception of foreign language Maturita Exam is described. Writing performance requirements in the Maturita Exam are also specified. Comparison of the holistic and analytic scoring methods follows. Based on that, analytic Maturita Exam criteria and its rater scales are introduced. The dissertation then deals with the research conducted to describe and analyse the 2009–2011 training process of German language raters for writing assessment in the Maturita Exam. Rater training is evaluated and ratings are analysed on the basis of inter-rater agreement among raters and between raters and the expert rating team. The research also explorers whether the set rating procedures and scoring principles, i.e. analytic criteria, raters and the way they use the criteria, are objective, reliable and accurate. The influence of the raters´ level of German language, their age and the type of school they teach at is also addressed. The research showed that the level of intra-rater agreement tends to improve throughout the rater training and a certain level of reliability is reached. The influence of age and the type of school the raters teach at wasn´t proved. Even though the rater training quality and expertness was not always excellent, the aims and expectations were met. KEYWORDS Language education policy, Maturita Exam, foreign languages, writing performance, assessment, intra-rater agreement, analytic criteria, reliability
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Soňa Novotná Knotková, Ph.D. 2.95 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Soňa Novotná Knotková, Ph.D. 795 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Soňa Novotná Knotková, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Soňa Novotná Knotková, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Karel Starý, Ph.D. 266 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Škaloudová, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 468 kB