velikost textu

Smysl pro soudržnost a adherence ke zdravému životnímu stylu u vysokoškolských učitelů Univerzity Karlovy v Praze ve věku 45 - 56 let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smysl pro soudržnost a adherence ke zdravému životnímu stylu u vysokoškolských učitelů Univerzity Karlovy v Praze ve věku 45 - 56 let
Název v angličtině:
Sense of Coherence and Adherence to a Healthy Lifestyle of Academics in the Age Group 45-56 Years
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Jirušková
Školitel:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Id práce:
93338
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zdravý životní styl, smysl pro soudržnost, pohybová aktivita, vysokoškolský učitel, osobní pohoda
Klíčová slova v angličtině:
Healthy lifestyle, sense of coherence, physical activity, university teacher, individual well-being
Abstrakt:
NÁZEV: Smysl pro soudržnost a adherence ke zdravému životnímu stylu u vysokoškolských učitelů Univerzity Karlovy v Praze ve věku 45 – 56 let ABSTRAKT: Práce ověřuje roli osobní nezdolnosti typu smysl pro soudržnost v adherenci ke zdravému životnímu stylu u cílové skupiny vysokoškolský učitel ve věku 45 – 56 let. V teoretické části pojednává o zdravém životním stylu, jeho přístupech a faktorech, které jej ovlivňují se zaměřením na osobní pohodu a pohybovou aktivitu. S využitím dotazníků Stress Profile, Nezdolnost typu smysl pro soudržnost a Sebeposuzovací škálou SCL – 90 ověřuje vzájemné vztahy mezi osobní nezdolností a zdraví podporujícími faktory u sledovaného souboru. Na základě výsledků výzkumného šetření předkládá doporučení ke změně způsobu života směrem ke zdravému životnímu stylu s akcentem na zvýšení úrovně pravidelné pohybové aktivity. Závěrem je představen „Model stádií motivační připravenosti ke změně“. KLÍČOVÁ SLOVA: Zdravý životní styl, smysl pro soudržnost, pohybová aktivita, vysokoškolský učitel, osobní pohoda
Abstract v angličtině:
TITLE: Sense of Coherence and Adherence to a Healthy Lifestyle of Academics in the Age Group 45- 56 Years ABSTRACT: The study examines personal resilience of the sense of coherence type related to healthy lifestyle adherence of university teachers between 45 and 56 years. The theoretical part deals with healthy lifestyle, its approaches and impacting factors with main focus on individual well-being and physical activity. Using the Stress Profile, the Resilience of the Sense of Coherence Type, and Self-assessment Scale SCL – 90 questionnaires, the study examines mutual relationships between personal resilience and health supporting factors of the observed target group. Based on the results of research, lifestyle changes are recommended toward the healthy lifestyle, emphasizing the need to increase regular physical activity. Finally, “The Stages of Motivational Readiness for Change Model” is presented. KEYWORDS: Healthy lifestyle, sense of coherence, physical activity, university teacher, individual well- being
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Jirušková 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Jirušková 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Jirušková 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jana Miňhová, CSc. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 439 kB