velikost textu

Vertebrates of the Lower Palaeozoic from the Barrandian area (Bohemian Massif) and their comparison with faunas of adjacent areas

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vertebrates of the Lower Palaeozoic from the Barrandian area (Bohemian Massif) and their comparison with faunas of adjacent areas
Název v češtině:
Vertebrata spodního paleozoika barrandienské oblasti (Český masiv) a jejich porovnání s fauny přilehlých oblastí
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Oponenti:
RNDr. Mgr. Tomáš Přikryl, Ph.D.
Kate Trinajstic, Dr.
Konzultanti:
RNDr. Jaroslav Zajíc, CSc.
Mgr. Boris Ekrt
Id práce:
93314
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 11. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Vertebrata, Placodermi, devon, pražská pánev
Klíčová slova v angličtině:
Vertebrata, Placodermi, Devonian, prague Basin
Abstrakt:
Abstrakt Predkladaná dizertácia sa zameriava na fosílne zvyšky raných stavovcov pochádzajúce zo spodnopaleozoických vrstiev barrandienskej oblasti (Český masív). Dizertácia je kompiláciou štyroch vedeckých článkov publikovaných alebo odoslaných k publikácii v recenzovaných časopisoch s impakt faktorom. Všetky publikácie, ktoré tvoria jadro dizertačnej práce, sa zameriavajú na najhojnejšiu a najdiverzifikovanejšiu skupinu stavovcov z barrandienskej oblasti – plakodermy (panciernaté ryby). Plakodermy sú rané rybovité stavovce charakteristické prítomnosťou artikulovaného hlavového a hrudného panciera zloženého z dermálnych kostných dosiek. V barrandienskej oblasti sa vyskytujú výhradne v devóne pražskej panvy. Hlavnými cieľmi dizertácie sú moderné taxonomické revízie taxónov plakoderm z pražskej panvy ako aj diskusie o trendoch v početnosti, diverzite a distribúcii fosílií v čase a priestore, ich tafonómii a evolučných a fylogenetických aspektov ich morfológie. Rozlišujeme dve typické asociácie plakoderm. V lochkove a pragu prevládajú zástupcovia bazálnej skupiny plakoderm Acanthothoraci. Acanthothoraci patria medzi najbazálnejšie čeľustnaté stavovce, a preto má detailné štúdium ich morfológie veľký potenciál osvetliť vzťahy a evolučné vzorce v stem group čeľustnatých stavovcov. Najhojnejšie sú zastúpené v lochkove, kde tvorili nezvykle diverzifikovanú asociáciu štyroch rodov – Radotina, Tlamaspis, Sudaspis a Kosoraspis. Dva rody (Radotina a Holopetalichthys) sa vyskytujú v pragu. Plakodermy sú v pragu menej početné ako v lochkove. Všetky určiteľné fosílie plakoderm z emsu patria medzi homostiidné arthrodiry – veľké planktonofágne formy. Boli určené dva druhy dvoch rodov (Antineosteus a Johannaspis). Antineosteus rufus je najväčším spodnodevonským plakodermom vôbec. Plakodermy sú v emse veľmi vzácne. Výrazný pokles početnosti a diverzity plakoderm v pražskej panve v priebehu spodného devónu je v rozpore s celosvetovým trendom fáun plakodermov. Vysvetľujeme to ako faktor špecifickej miestnej paleogeografie. Predkladané revízie výrazne zmenili tradičný pohľad na druhové zloženie a diverzitu plakoderm v spodnom devóne pražskej panvy.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with early vertebrate fossil remains from the Lower Palaeozoic strata of the Barrandian area (Bohemian Massif). It is presented as a compilation of four papers that were published or submitted in scientific peer-reviewed journals with impact factor. All included papers are focused on the most abundant and diverse vertebrate fauna from the Barrandian area – the placoderms. Placodermi are early vertebrates characterized by articulated head and trunk shields composed of dermal bony plates. In the Barrandian area, they occur exclusively in the Devonian of the Prague Basin. The main objectives of the thesis are modern taxonomic revisions of the placoderm taxa from the Prague Basin as well as discussions about trends in their abundance, diversity, and distribution in space and time, taphonomy, and the evolutionary and phylogenetic implications of their morphology. Two characteristic placoderm associations were distinguished. In the Lochkovian and Pragian, members of the group Acanthothoraci dominate the placoderm record. Acanthothoracid placoderms are among the most basal jawed vertebrates and thus a detailed study of their morphology has a great potential to illuminate the relationships and evolutionary patterns among the stem jawed vertebrates. They are most abundant in the Lochkovian, where they constitute an unusually diversified association of four genera – Radotina, Tlamaspis, Sudaspis, and Kosoraspis. Two genera (Radotina and Holopetalichthys) occur in the Pragian. Placoderms are less abundant in the Pragian than in the Lochkovian. All the determinable specimens from the Emsian belong among the homostiid arthrodire placoderms – large filter feeders. Two species of two genera (Antineosteus and Johannaspis) could be distinguished. Antineosteus rufus is the largest known Early Devonian placoderm. The placoderm record in the Emsian is scarce. The significant decrease in diversity and abundance of placoderms in the Prague Basin throughout the Early Devonian is in contradiction to the general trend in placoderm faunas worldwide. It is interpreted as a factor of specific local paleogeography. The revisions significantly changed the previous view of the taxonomic composition and diversity of placoderms in the Lower Devonian of the Prague Basin.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D. 47.69 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D. 15.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D. 265 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D. 583 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Tomáš Přikryl, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta Kate Trinajstic, Dr. 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.07 MB