velikost textu

Hmotná kultura středověké usedlosti. Zaniklý Spindelbach v Krušných Horách.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hmotná kultura středověké usedlosti. Zaniklý Spindelbach v Krušných Horách.
Název v angličtině:
The Material Culture of the Mediaeval Farmstead. The Deserted Village Spindelbach in the Ore Mountains.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Hylmarová
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc.
Konzultanti:
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc.
Id práce:
93275
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Pravěká a raně středověká archeologie (ARP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Práce se zabývá kovovými nálezy pocházejícími z detektorového průzkumu, který byl proveden v roce 2009 na několika usedlostech zaniklé středověké vesnice Spindelbach v Krušných horách. Lokalita je předmětem dlouhodobého badatelského výzkumu, který uskutečňuje Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou při FF UK v Praze ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě v. v. i. Detektorový průzkum prostoru několika usedlostí byl tedy jednou z etap v rámci komplexního zkoumání lokality a jejího širšího okolí. Základ bakalářské práce tvoří standardní zpracování kovových artefaktů. Samotný text práce pak doprovází plány, soupis všech získaných nálezů, tabulky a obrazové přílohy. Kovový materiál ze Spindelbachu do jisté míry poskytuje informace týkající se drobné hmotné kultury a života obyvatel středověké usedlosti, potažmo celé vsi. Vzhledem k tomu, že je práce pouze jedním z dílčích úkolů v rámci stále probíhajícího výzkumu, bude nutné ji nadále aktualizovat a případně doplňovat. Pro přesnější představy je nutné zpracování kovových artefaktů, ale i dalších složek hmotné kultury, zejména keramických nálezů aj., z ostatních sezon archeologického výzkumu. Klíčová slova zaniklá středověká vesnice – Krušné hory – Spindelbach – detektorový průzkum – hmotná kultura – kovové artefakty – středověk
Abstract v angličtině:
Anotation This work refers to metal items discovered in detector exploration carried out in 2009 at several homesteads in deserted medieval village Spindelbach in Ore Mountains in Northwest Bohemia. This site is the object of research of the Institute of Prehistory and Early History at Chareles University of Prague, Faculty of Philosophy with cooperation with Institute of Archaelogy and Preservation of Historical Monuments in Most. Detector exploration was the one phase of research in the site and wider neighborhood. Typical research of metal items is the basis of this work. Plans, lists of gained elements, tables and illustrations are included in the text part. Information about material culture, life of villagers or whole village are reconstructed at the base of the founded metal items. Because of ongoing excavations, this work is one of the partial goals and its continuous update is necessary. For more accurate image, it is essential to overwork other parts of material culture except for metallic element, especially ceramic fragments in following seasons of archeological research. Keywords deserted medieval village – Ore Mountains – Spindelbach – detector exploration – material culture – metal artifacts – middle ages
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Hylmarová 685 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Hylmarová 56.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Hylmarová 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Hylmarová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 94 kB