velikost textu

Psychologické a epistemologické otázky tvorby kurikula

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické a epistemologické otázky tvorby kurikula
Název v angličtině:
Psychological and Epistemological Aspects of Curriculum Design
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.
Id práce:
93261
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 12. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kurikulum, osnovy, smíšený výzkum, analýza kurikula, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
curriculum, syllabus, mixed methodology, curricular analysis, Czech Republic
Abstrakt:
NÁZEV: Psychologické a epistemologické otázky tvorby kurikula AUTOR: Dominik Dvořák KATEDRA (ÚSTAV) Katedra primární pedagogiky PedF UK ŠKOLITEL: Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. ABSTRAKT: Znepokojivý trend zhoršujících se výsledků českých žáků v základních gramotnostech nás staví mj. před otázku po kvalitě kurikula české školy. Abychom na ni mohli začít hledat odpověď, byl zpracován teoretický a pojmový rámec pro analýzu projektovaného kurikula jako víceúrovňového dokumentu a podán přehled metod používaných pro výzkum kurikula. Pro empirické šetření byl navržen smíšený výzkumný plán. Nejprve byla pomocí sekundární explorace dat z mezinárodních šetření TIMSS a PISA identifikována “podezřelá” místa v kurikulu, jež následně byla podrobena kvalitativní analýze. U těchto míst (např. zlomky v matematice, čtenářská gramotnost v českém jazyce) byl sledován vývoj v historických i současných osnovách. Metodou srovnávací analýzy bylo české kurikulum porovnáno s vybranými zahraničními kurikuly. Výsledky ukazují, že jisté odchylné způsoby osnování jsou relativně stabilním znakem sledovaných českých kurikul. Zjištění kvalitativního charakteru ovšem nelze interpretovat ve smyslu kauzality. Je ale navrženo vysvětlení mechanismů, které tyto problematické vlastnosti kurikula udržují, jež se opírá o neoinstitucionální teorii. KLÍČOVÁ SLOVA: kurikulum, osnovy, smíšený výzkum, analýza kurikula, Česká republika
Abstract v angličtině:
TITLE: Psychological and Epistemological Aspects of Curriculum Design AUTHOR: Dominik Dvořák DEPARTMENT: Department of Primary Education, Charles University in Prague SUPERVISOR: Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. ABSTRACT: The alarming trends in Czech pupils’ achievement in reading, mathematics and science raised the question of quality of the Czech primary and lower secondary school curricula. A conceptual framework for analysis of the intended curriculum as a multi-level document has been devised. A review of available methods for curricular analysis is presented. The mixed method research design has been used to study the actual Czech curricular framework. Preliminary exploration of quantitative data on Czech pupils’ success rates in individual items of TIMSS and PISA studies identified the “suspect” curriculum areas for the subsequent qualitative analysis. These areas (e.g. fractions in mathematics, reading literacy in language arts) were compared in past and present Czech curricula/syllabi. The international benchmarking method was used to compare Czech, English, Finnish, and U. S. curricula. The results revealed the idiosyncrasies that remain relatively stable feature of the Czech curricula. The neo-institutionalism may provide the theoretical explanation of the results of the analysis. KEYWORDS: curriculum, syllabus, mixed methodology, curricular analysis, Czech Republic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. 230 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 318 kB