velikost textu

Možnosti uplatnění dramatické výchovy ve Školním vzdělávacím programu základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti uplatnění dramatické výchovy ve Školním vzdělávacím programu základní školy
Název v angličtině:
Opportunities of applying drama education in the Scholastic educational program of the elementary school
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Mgr. Irena Holemá, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Oponenti:
doc. Radek Marušák
doc. Mgr. Jaroslav Provazník
Id práce:
93260
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Možnosti uplatnění dramatické výchovy ve Školním vzdělávacím programu základní školy ABSTRAKT Klíčová slova: dramatická výchova, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, zavádění nového předmětu do výuky, učitelsky akční výzkum, klíčové kompetence Dizertační práce se zabývá analýzou procesu zavádění nového předmětu zakotveného ve školním vzdělávacím programu dané základní školy do praktické výuky. Tímto předmětem je vzdělávací předmět dramatická výchova. V teoretické části práce jsou na základě odborné literatury zpracována nejzásadnější východiska a okolnosti, která velkou měrou ovlivnila rozvoj oboru dramatická výchova, a přispěla k jejímu vstupu do škol. Pozornost je věnována tématům principů transformace českého školství, principů humanizace škol, projektům školské reformy a problematice klíčových kompetencí. Představeny jsou studie mapující četnost a rozsah zavádění dramatické výchovy v českých školách v konkrétních regionech. Cílem výzkumné části práce je formou učitelského akčního výzkumu, který umožňuje osobní účast v procesu zavádění dramatické výchovy do výuky, analyzovat při realizaci praktické výuky a na základě systematického vytváření podrobných záznamů tento proces a vyhodnotit možnosti dramatické výchovy v rámci základního vzdělávání, především v oblasti rozvíjení klíčových kompetencí.
Abstract v angličtině:
Opportunities of applying drama education in the Scholastic educational program of the elementary school ABSTRACT Key words: drama education, Scholastic educational program for elementary schooling, implementing new courses into classwork, pedagogical research, key competencies. The dissertation work pursues an analysis of the process of implementing new subject matter anchored in the scholastic educational program of a given elementary school into the practical classwork. This subject is the educational subject of drama education. In the theoretical section of the work, based on the specialist literature, are compiled the fundamental assumptions and circumstances, which influenced to a high degree the development of the sphere of drama education and contributed to its entry to the schools. Attention is paid to the topics of the principles of the transformation of Czech education, to the principle of the humanization of the schools, to the projects of school reform and the issues of the key competencies. Presented are studies mapping the frequency and the scope of the implementation of drama education in Czech schools in specific regions. The objective of the research section of the work is to analyze this process through a form of pedagogical research permitting personal participation in the process of implementing drama education into the classwork, by realizing the practical classwork and based on the systematic creation of detailed records, and to evaluate the opportunities for drama education within elementary education, primarily in the area of developing key competencies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mgr. Irena Holemá, Ph.D. 2.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mgr. Irena Holemá, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mgr. Irena Holemá, Ph.D. 9 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Radek Marušák 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Jaroslav Provazník 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 277 kB