velikost textu

Výuková komunikace a komunikativní jazykové vyučování. Využití audiozáznamu vlastní výuky v přípravě lektorů angličtiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuková komunikace a komunikativní jazykové vyučování. Využití audiozáznamu vlastní výuky v přípravě lektorů angličtiny
Název v angličtině:
Classroom Communication and Communicative Language Teaching. Using Audio Recordings of Teachers’ Own Lessons in English Language Teacher Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.
Id práce:
93253
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Výuková komunikace a komunikativní jazykové vyučování: Využití audiozáznamu vlastní výuky v přípravě lektorů angličtiny AUTOR: PaedDr. Dana Hánková STUDIJNÍ PROGRAM: Pedagogika ŠKOLITEL: Prof. PhDr Karel Rýdl, CSc. ABSTRAKT: Předkládaná práce se věnuje rozvoji lingvodidaktické a výukové komunikativní kompetence lektorů angličtiny pro vzdělávání dospělých v prvním semestru výukové pedagogické praxe v AKCENT College. Práce si klade za cíl zjistit, které aspekty lingvodidaktické kompetence odvozené z doporučení v oblasti osvojování druhého jazyka se posluchačům v rámci praxe daří rozvíjet a jak jim v tomto úsilí může pomáhat zpětná vazba generovaná polostrukturovanou reflektivní prací s audiozáznamem vlastní výuky pořízeným v průběhu praxe. Pro výzkumné šetření byl zvolen design mnohopřípadové studie čtyř lektorů a techniky sběru dat zahrnovaly zúčastněné pozorování, dotazníkové šetření, kvalitativní experiment a audiozáznam vlastní výuky posluchačů ve cvičné skupině dospělých studentů angličtiny. Přepis audiozáznamu byl analyzován s využitím principů konverzační analýzy a analýzy diskurzu, další využitou technikou zpracování dat byla analýza textů. Výsledkem práce je potvrzení předchozích nálezů jiných autorů, že lingvodidaktické kompetence se nerozvíjejí rovnoměrně a studentům činí největší potíže zadávání instrukcí a interakce se studenty. Audiozáznam vlastní výuky posluchačům pomohl zlepšit jazykovou stránku jejich verbální výukové komunikace v cizím jazyce. Výsledky práce jsou využitelné pro doplnění obsahu lingvodidaktických seminářů v rámci studijních programů vzdělávajících učitele cizích jazyků, jako součást přípravy na výukovou pedagogickou praxi a pro další autonomní profesní rozvoj učitelů/lektorů cizího jazyka. KLÍČOVÁ SLOVA: dospělý student, osvojování druhého jazyka, výuková komunikace, vzdělávání učitelů/lektorů angličtiny, reflektivní praxe, audiozáznam
Abstract v angličtině:
TITLE: Classroom Communication and Communicative Language Teaching: Using Audio Recordings of Teachers’ Own Lessons in English Language Teacher Education AUTHOR: PaedDr. Dana Hánková STUDY PROGRAMME: Pedagogy SUPERVISOR: Prof. PhDr Karel Rýdl, CSc. ABSTRACT: The dissertation thesis deals with the development of language teaching and classroom communication competence of English teachers for adults in the first term of their teaching practice at AKCENT College. The thesis aims to explore which aspects of language teaching competence derived from the findings of SLA research student teachers manage to develop within the scope of their teaching practice and how the learning processes can be stimulated with feedback generated through the student teacher’s semi-structured reflection on audio recordings of their own lessons. The research was designed as a multi-case study of four student teachers and data collection techniques included participant observation, questionnaires, qualitative experiment and audio recordings of the student teachers’ lessons taught to a group of adult English learners. The transcripts of the audio recordings were analysed following the principles of conversation analysis and discourse analysis; text analysis was used for other data. The findings of the study confirm conclusions of other researchers that the development of different aspects of language teaching competence varies and student teachers find instructions and interaction with learners the most difficult to master. Audio recordings proved useful in improving the linguistic aspect of their classroom verbal communication in English. The results of the study can be used in methodology seminars in language teacher education programmes, they could also be useful in preparation for teaching practice and for further autonomous professional development of language teachers. KEYWORDS: adult learner, second language acquisition, classroom communication, English language teacher education, reflective practice, audio recording
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Dana Hánková, Ph.D. 5.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Dana Hánková, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Dana Hánková, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 449 kB