velikost textu

Spontánní aktivity dětí v přírodě a předškolní výchova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spontánní aktivity dětí v přírodě a předškolní výchova
Název v angličtině:
Spontaneous Activities of Children in Nature and Preschool Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
Id práce:
93252
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Spontánní aktivity dětí v přírodě a předškolní výchova AUTOR: Ivana Šircová KATEDRA: Katedra primární pedagogiky ŠKOLITEL: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. ABSTRAKT: Práce se zabývá fenoménem spontánních aktivit dětí v přírodě a jeho projevem v mateřské škole. Cílem je popsat, charakterizovat a definovat tyto spontánní aktivity a interpretovat je v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Kvalitativní výzkum byl prováděn metodou zúčastněného pozorování. Terénní výzkum probíhal na zahradě mateřské školy. Prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťuje pohled učitelů mateřských škol na možnosti využití přírody pro činnosti. Výsledkem je sestavený inventář činností dětí v přírodě, vybrané typické případy situací spontánních aktivit a principy metodické reflexe spontánních aktivit dětí v přírodě. Práce uvádí spontánní aktivity dětí v přírodě do kontextu předškolní výchovy. Zdůrazňuje potřebu jim porozumět a upozorňuje na možnost pedagogického využití spontánních aktivit. Spontánní aktivity dětí v přírodě jsou projevem skutečné samostatnosti dítěte. Obsahují potenciality pro osobnostní rozvoj. Vyžadují důvěru a zvyšují požadavky na profesní kompetence učitelů mateřských škol. KLÍČOVÁ SLOVA: Příroda – spontánní aktivity - rozvoj osobnosti předškolního dítěte - mateřská škola – osobnostně orientovaný model výchovy
Abstract v angličtině:
TITLE: Spontaneous activities of children in nature and preschool education AUTHOR: Ivana Šircová DEPARTMENT: Department of Primary Education SUPERVISOR: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. ABSTRACT: The dissertation deals with the phenomenon of spontaneous activities of children in nature and its manifestation in kindergarten. The aim is to describe, characterize and define these spontaneous activities and interpret them in the context of the Framework for Preschool Education. Qualitative research was conducted using participant observation. Field research was carried out in the garden of kindergarten. Through the survey finds kindergarten teachers look for possibilities of using nature for activities. The result is a compiled inventory of the activities of children in nature, selected cases of typical situations of spontaneous activities and the principles of methodological reflection of spontaneous activities of children in nature. The dissertation shows spontaneous activities of children in nature in the context of preschool education. It emphasizes the need to understand and points to the possibility of educational use of spontaneous activities. Spontaneous activities of children in nature are manifestations of real child’s autonomy. Contain the potentiality for personal development. Spontaneous activities of children in nature require trust and enhance professional competence requirements for teachers. KEYWORDS: Nature – Spontaneous activities – Development of preschool child – Kindergarten – Personality-oriented model of education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. 2.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. 263 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 275 kB