velikost textu

Pedagogické aspekty ve výzkumu problematiky náhradní rodinné péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pedagogické aspekty ve výzkumu problematiky náhradní rodinné péče
Název v angličtině:
Pedagogical Aspects of the Research into Issues of Substitutional Family Care
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Albín Škoviera, CSc.
PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.
Id práce:
93251
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Pedagogické aspekty ve výzkumu problematiky náhradní rodinné péče AUTOR: Adriana Sychrová ABSTRAKT: Záměrem disertační práce je objasnit úlohu náhradní rodiny ve společnosti z pedagogického pohledu. V práci je předloženo zpracování vybraných pedagogických aspektů, které se jeví v náhradní rodinné péči jako stěžejní. Jedná se o význam rodiny ve společnosti, motivaci k přijetí dítěte, náhradní rodičovství, vzdělávání náhradních rodičů, socializaci dítěte, podpůrné pedagogické aktivity pro rodinu a vzdělávání dítěte. Výzkumná část práce se zabývá procesem vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči z pohledu náhradních rodičů. Výzkum byl realizován jako kvalitativní šetření designem mnohopřípadové studie na základě hloubkových rozhovorů s náhradními rodiči. Analytické postupy vycházely ze zakotvené teorie, sestaven byl paradigmatický model vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči. Z výsledků výzkumu vyplývá, že náhradní rodiny vytvářejí svůj vlastní záměrný způsob dosahování výchovně-vzdělávacích cílů, který je možné pojmenovat jako rodinné kurikulum. Rodinné kurikulum je charakterizováno pěti dimenzemi, které se vzájemně ovlivňují. Jedná se o výchovné a vzdělávací priority rodiny, rodinný vzdělávací režim, strategie vyjednávání se školou, tvorbu podpůrné pedagogické sítě a výsledky vzdělávání a jejich hodnocení.
Abstract v angličtině:
TITLE: Pedagogical Aspects of the Research into Issues of Substitutional Family Care AUTHOR: Adriana Sychrová ABSTRACT: The aim of the dissertation is to clarify the role of foster and adoptive families in the society from a pedagogical perspective. This work presents elaboration of selected pedagogical aspects that appear to be essential in foster and adoptive care. These are the importance of the family in society, the motivation for adopting or fostering a child, adoptive and foster parenting, education of adoptive and foster parents, the child's socialization, socio- pedagogical support network for adoptive and foster families and the child's education. The research part of the paper deals with the process of education of the child in substitutional family care from the perspective of adoptive and foster parents. The research was conducted as a qualitative survey by the multiple-case study design based on interviews with adoptive and foster parents. Analytical procedures were based on the grounded theory. A paradigmatic model of education of a child in an adoptive or foster family was designed. The research results show that the foster and adoptive families create their own deliberate way of achieving educational goals that can be termed family curriculum. Family curriculum is characterized by five dimensions that interact. These are educational priorities of the family that relate to the value orientation of the family, the choice of the family education mode, the strategy of negotiations with the school, creating and involving the foster or adoptive family in the supporting educational network and evaluation of the child's education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D. 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Albín Škoviera, CSc. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D. 315 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 262 kB