velikost textu

Analyticko-syntetická metoda v modifikovaném pojetí (možnosti inovativních přístupů)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analyticko-syntetická metoda v modifikovaném pojetí (možnosti inovativních přístupů)
Název v angličtině:
Analytic-synthetic Method in its Modified Form (Option of Adopting the Innovative Aproaches)
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Ing. Zuzana Maňourová, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Oponenti:
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.
Id práce:
93247
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se zaměřuje na přístupy k výuce počátečního čtení a psaní se zaměřením k analyticko-syntetické metodě a k možnostem inovací v rámci této metody. Představuje tak analyticko-syntetickou metodu v modifikovaném pojetí, jež se rekrutovala přímo z pedagogické praxe jako reakce na hledání takových přístupů, které by více reflektovaly nejen individualitu každého žáka, ale které by také více směřovaly k rozvoji funkční gramotnosti. Takto modifikovaná metoda začleňuje postupy vycházející z metod celostních a analytických, které v iniciálním stadiu pracují s rozsáhlejšími řečovými jednotkami a které dávají žákům více prostoru k aktivním činnostem heuristického charakteru (aktivní práce s textem a psaní vlastních textů). Cíle disertační práce jsou vymezeny v několika rovinách. Sekundární analýza teoretických zdrojů rozkrývá současné trendy ve výuce počátečního čtení a psaní, vymezuje obecné charakteristiky moderní výukové metody a současně pojmenovává diskutabilní místa analyticko-syntetické metody v tradičním pojetí. Akční výzkum pak kontinuálně předkládá informace o aplikaci modifikované formy analyticko-syntetické metody v prostředí tří následných prvních ročníků ZŠ a v závěru vymezuje obecné principy analyticko-syntetické metody v modifikovaném pojetí. Efektivita modifikované metody ve vztahu k její tradiční formě byla prověřena také kvantitativně ve dvou pedagogických experimentech u skupiny žáků touto metodou vyučovaných v komparaci se žáky, kteří byli vyučovaní tradiční formou metody. Výsledky těchto experimentů prokázaly účinnost modifikované formy analyticko-syntetické metody. Závěry získané ze všech výzkumných šetření jsou ve vzájemné součinnosti prezentovány v závěru disertační práce. Analyticko-syntetickou metodu v modifikovaném pojetí je možné považovat za v praxi ověřený model, který učitelé mohou přijmout v jeho komplexitě. Současně však je modelem otevřeným, prezentujícím určité principy a východiska, jež mohou učiteli sloužit jako vodítka k vytvoření vlastního systému, ve kterém se bude cítit dobře učitel i jeho žáci. KLÍČOVÁ SLOVA Inovativní přístupy k výuce počátečního čtení a psaní, analyticko-syntetická metoda v tradičním pojetí, analyticko-syntetická metoda v modifikovaném pojetí, typologický přístup k výuce počátečního čtení psaní, rozvíjení čtenářské a písařské gramotnosti, práce s klíčovými slovy, volné psaní žáků.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The dissertation thesis focuses on approaches to teaching beginning reading and writing with the specifics of the analytic-synthetic method and the possible innovations of this method. It introduces the analytic-synthetic method in a modified form which originated in pedagogical practice as a reaction to search for approaches which would not only reflect the individuality of each pupil but also aim better at the development of functional literacy. This modified method incorporates procedures stemming from holistic and analytic methods which in the initial stages operate with larger speech units and which give the pupils more space for active work of heuristic nature (active work with texts and writing their own texts). The aims of the dissertation thesis are defined on several levels. Secondary analysis of theoretical sources reveals current trends in teaching early reading and writing, defines general characteristics of a modern teaching method and at the same time it points out questionable aspects of the analytic-synthetic method in its traditional form. Action research then continuously provides information on the application of the modified analytic-synthetic method in the environment of three successive first forms at a primary school and it concludes with the specification of general principles of the modified analytic-synthetic approach. The effectiveness of the modified method in comparison with its traditional form was also verified quantitatively in two pedagogical experiments with a group of students being taught through this method and a group of students being taught through the traditional method. The experiments proved the effectiveness of the modified method. Conclusions drawn from all research are presented cooperatively in the closing part of the dissertation thesis. The modified analytic-synthetic method can be considered a proven model which can be adopted by teachers in its complexity. At the same time, it is an open model presenting certain principles and foundations which can serve the teacher as guidelines for developing their own system where the teacher and the pupils will both feel comfortable. KEYWORDS Innovative approaches to teaching beginning reading and writing, analytic- synthetic method in its traditional form, analytic-synthetic method in a modified form, typological approach to teaching beginning reading and writing, developing reading and writing literacy, keyword operations, free writing of pupils.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ing. Zuzana Maňourová, Ph.D. 7.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ing. Zuzana Maňourová, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ing. Zuzana Maňourová, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 401 kB