velikost textu

Externí evaluace odborných škol realizovaná partnery na stejné úrovni

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Externí evaluace odborných škol realizovaná partnery na stejné úrovni
Název v angličtině:
Peer Review of Vocational Education and Training Schools
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Stanislav Michek, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Oponenti:
PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Id práce:
93246
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
peer review, externí evaluace, smíšený výzkum, školy, učitelé
Klíčová slova v angličtině:
peer review, external evaluation, mixed methodology, schools, teachers
Abstrakt:
NÁZEV: Externí evaluace odborných škol realizovaná partnery na stejné úrovni AUTOR: Stanislav Michek KATEDRA: Katedra primární pedagogiky PedF UK ŠKOLITEL: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. ABSTRAKT: Předmětem zkoumání disertační práce je problematika externí evaluace zejména odborných škol realizované partnery na stejné úrovni (peer review). V teoretické části je věnována pozornost konceptům souvisejícím s rozvojem školy, peer review je zasazeno do kontextu ostatních forem externí evaluace ve vzdělávání v obecné rovině a pak je popsán současný stav externí evaluace škol v ČR. Pro empirické šetření byl navržen smíšený výzkumný plán. Při výzkumu byla společně s dalšími výzkumnými metodami uskutečněna vícečetná případová studie sycená 4 konkrétními příběhy peer review v ČR. Ze zjištění byly identifikovány následující podpůrné faktory peer review: postoje k evaluaci, podmínky, zkušenosti s evaluací, kompetence účastníků, interakce hodnocené školy a týmu hodnotitelů a podpora peer review. Na závěr jsou navrhovány další možné směry výzkumu a doporučení pro vzdělávací politiku. KLÍČOVÁ SLOVA: peer review, externí evaluace, smíšený výzkum, škola, učitelé
Abstract v angličtině:
TITLE: Peer Review of Vocational Education and Training Schools AUTHOR: Stanislav Michek DEPARTMENT: Department of Primary Education, Charles University in Prague SUPERVISOR: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. ABSTRACT: The subject of the research of the thesis is the issue of external evaluation, particularly technical and vocational schools by partners at the same level (peer review). In the theoretical part is paid attention to concepts associated with the development of the school, the peer review is set in the context of other forms of external evaluation in education in general level and then describes the current state of the external evaluation of schools in the Czech Republic. For the empirical research was designed mixed methods design. When the research was, along with other research methods effected multiple case study – fed 4 specific stories of peer review in the Czech Republic. From the findings have been identified following supportive factors peer review: attitudes toward evaluation, condition, experience with evaluation, competency of the participants, of the interaction rated the school and peers and support peer review. At the end are suggested other possible ways of research and recommendations for educational policy. KEYWORDS: peer review, external evaluation, mixed methodology, school, teachers
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Stanislav Michek, Ph.D. 2.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Stanislav Michek, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Stanislav Michek, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Milan Pol, CSc. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 290 kB