velikost textu

Refraktometrická studie lipoproteinu o velmi nízké hustotě (VLDL)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Refraktometrická studie lipoproteinu o velmi nízké hustotě (VLDL)
Název v angličtině:
Refractometric study of very low density lipoprotein (LDL)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Simona Šinglárová
Vedoucí:
prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
Oponent:
Mgr. Barbora Staňková
Konzultant:
RNDr. Eva Tvrzická, CSc.
Id práce:
93245
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lipidy, lipoprotein o velmi nízké hustotě, refraktometrie
Klíčová slova v angličtině:
lipids, very low density lipoprotein, refractometry
Abstrakt:
Abstrakt Znalost chemického složení lipoproteinů má široký význam. Pří stanovení velikosti částic lipoproteinových frakcí je nutná předběžná separace pomocí ultracentrifugace v hustotních roztocích. Obvykle se samotné stanovení provádí elektroforeticky či gelovou filtrací s vhodnou detekcí, která výsledek zkresluje. Lepší řešení nabízí nový detektor, tzv. Light Scattering Detector, který detekuje ohyb laserového paprsku na molekulách či částicích v roztoku. Pro výpočet velikosti částic vyžaduje závislost indexu lomu na koncentraci dn/dc. Koncentrace je stanovena gravimetricky a indexy lomu metodou refraktometrickou. Závislosti nejlépe vyhovuje polynomická funkce. Zda koreluje s chemickým složením lipoproteinu VLDL je možné určit na základě studia většího počtu vzorků.
Abstract v angličtině:
Abstract Knowledge of the chemical composition of lipoproteins has a broad meaning. In determining lipoprotein particle size fractions is necessary to preliminary separation by ultracentrifugation in density solutions. Usually the determination is performed by electrophoretic or gel filtration with a suitable detection, which distorts the results. A better solution offers a new detector, called Light Scattering Detector, which detects the bend of laser beam on molecules or particles in solution. To calculate the required particle size dependence on the concentration of the refractive index dn / dc. Concentration is determined gravimetrically and refractive indices by refractometric method. Dependence suits polynomial function. If it correlates with the chemical composition of VLDL lipoprotein can be determined by studying a larger number of samples.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Simona Šinglárová 893 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Simona Šinglárová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Simona Šinglárová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Staňková 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB