velikost textu

Implementace doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Implementace doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova v České republice
Název v angličtině:
Implementation of Ethic Education as a Supplementary Educational Subject in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Motyčka, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Id práce:
93244
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etická výchova, výchovný styl, etická ctnost, sociální kompetence, prosociálnost
Klíčová slova v angličtině:
Ethic Education, educational style, ethic virtue, social competence, prosociality
Abstrakt:
ABSTRAKT: V rámci této práce jsme zjišťovali, jak ovlivňuje etická výchova chování žáků a sociální klima třídy. Ke zjišťování výsledků jsme použili smíšenou kvantitativně-kvalitativní metodologii. V kvantitativní části jsme realizovali výzkum pomocí přirozeného experimentu s jednou sledovanou nezávisle proměnou, kterou byl program etické výchovy aplikovaný po dobu jednoho roku mezi žáky základních a středních škol. Sledovanými závisle proměnnými byly u žáků: míra prosociálního chování, míra úzkostnosti a míra behaviorálních problémů, ve skupině: kvalita sociálního klimatu a míra důvěry. V kvalitativní části jsme se snažili sledovat jak a na základě čeho, žáci a učitelé vnímají etickou výchovu. Použité metody sběru dat byly: nominační technika, dotazník O tvých spolužácích, dotazník O tvých pocitech, dotazník CES, dotazník SDQ. V kvalitativní části jsme použili dotazník s otevřenou otázkou: Co mi etická výchova dala a co vzala? Domníváme se, že výzkum můžeme uzavřít předpokladem, že v kvantitativní části došlo minimálně v rámci našeho výzkumného vzorku k přijetí hypotézy, že etická výchova snižuje u žáků míru úzkostnosti a dalších emocionálních symptomů, a že obsah výuky vede žáky k většímu zaujetí prací a ke snížení nepozornosti. Můžeme se také domnívat, že na základě vykázaných výsledků došlo k částečnému potvrzení hypotézy o vlivu etické výchovy na rozvoj některých prosociálních dovedností. V kvalitativní části se můžeme na základě výsledků domnívat, že žáci a učitelé vnímají a hodnotí výuku etické výchovy na základě zajímavosti obsahu, prožívaných emocí, naplněných či nenaplněných potřeb, ovlivnění identity a kognitivního vhledu. Závěrem práce je návrh inovace etické výchovy o eticko – reflexivní přístup. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In this work we have been researching how Ethic Education influences the pupils behaviour and the social climate in the classroom. For this research we have used a mixed quantitative and a qualitative methodology. In the quantitative part we have realized our research through the natural experiment with one observed independent variable which applicated the programme of Ethic Education for basic school pupils and secondary school students. We have observed these dependant variables of pupils behaviour: the amount of the prosocial behavior, the amount of anxiety and the amount of the behavioural problems. In a group we have observed: the quality of the social climate and the amount of the trust. In the qualitative part we have tried to examine how pupils and teachers perceive Ethic Education and what principles they use for it. We have used these methods of collecting information: a nomination technigue, a questionary About Your Fellowstudents, a questionary About Your Emotions, a questionary CES, a questionary SDQ. In the qualitative part we have used a questionary with this open question. We think that we can make a conclusion about this research that in the quantitative part the hypothese proved that Ethic Education reduces the amount of the anxiety and the other emocional aspects within the pupils behaviour and that the subject of the ethic education can increase the pupils interest in work and it can reduce the pupils carelessness. We suppose, based on the founded results, that the partial hypothese about the Ethic Education influence for some prosocial skills has been proved. In the quantitative part, based on the results, we can suppose that pupils and the teachers perceive and evaluate Ethic Education according to the interesting contents, emotions, satisfaction or unsatisfaction of their needs, the influence of their identity and of the cognititive view. In the end of this work we suggest the inovation of Ethic Education in the ethic-reflexive approach. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Motyčka, Ph.D. 983 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavel Motyčka, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Motyčka, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Motyčka, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. 160 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 277 kB