text size

Význam podílu studentů na projektování obsahu výuky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Význam podílu studentů na projektování obsahu výuky
Titile (in english):
Influence of Student Needs on Designing Course Content
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Yveta Linhartová, Ph.D.
Supervisor:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Opponents:
doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D.
PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Thesis Id:
93241
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Education (P7501)
Study branch:
Pedagogy (XPGD)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
14/09/2011
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Resumé Tato práce si klade za cíl přispět alespoň v malém měřítku ke zefektivnění výuky cizího jazyka na základě využití praktických zkušeností, které autorka získala v průběhu svého působení jako lektorka angličtiny. Aby tento cíl mohl být dostatečně naplněn, musí být lektor ochoten a schopen využít moderních přístupů k výuce, jinými slovy musí přijmout learner-centred approach. Práce se dělí na dvě hlavní části, kde první je věnována charakteristice teoretických základů, z nichž learner-centred approach (těžištěm výuky je potřeba studenta) vychází. Cílem této části práce je postihnout podstatu jazykové výuky založené na maximální reflexi profesních potřeb technicky orientovaných studentů. Ve druhé části se autorka pokusila potvrdit několik hypotéz, které by pomohly obhájit tezi, že důsledná reflexe potřeb se pozitivně odrazí na výsledcích některých aspektů jazykové výuky. Na prvním místě je kapitola o teorii cílů výuky ve smyslu vztahu cíl – obsah – metoda. Ve druhé kapitole se autorka pokouší stručně postihnout podstatu aplikované lingvistiky, která je zde vnímána jako všeobecný teoretický rámec, v němž se uvedená problematika pohybuje. Důležitou součástí aplikované lingvistiky je jazyk vyučovaný pro specifické účely. Tomuto fenomenu je věnována třetí kapitola, která uvádí charakteristické rysy LSP / ESP (Language / English for specific purposes – jazyk / angličtina pro specifické účely). Za účelem dosažení maximální efektivity kurzu jazyka pro specifické účely je třeba k výuce přistupovat tak, aby maximálně odrážela potřeby studentů. Na jejím základě pak navrhnout osnovy kurzu a připravit potřebné materiály – vezmeme-li v úvahu potřeby budoucí profese, musíme počítat s využitím autentických materiálů v daném oboru. Všechny uvedené faktory reflektují to, čemu autorka věnuje v práci maximální pozornost a co považuje za nezbytnou podmínku úspěšného kurzu: založení celé koncepce výuky na přístupu, kde je v centru pozornosti student a jeho potřeby (learner-centred approach). Nedílnou součástí úspěšného kurzu jazykové výuky je také jeho hodnocení a následné využití zpětné vazby na jeho kladné stránky i nedostatky. K tomu poslouží měřítka a kritéria Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, jemuž je věnována čtvrtá kapitola. Před vlastním výzkumem je nutno postihnout typické problémy výuky cizího jazyka na technických oborech škol, což je typ vysokoškolské instituce, na níž byl proveden výzkum a jíž jsou určeny jeho výsledky. Tyto skutečnosti jsou obsahem páté kapitoly. V dalších čtyřech kapitolách je pak prezentován výzkum, jehož základem jsou dvě skupiny studentů: kontrolní a experimentální. Pomocí didaktického testu čtení s porozuměním, sledováním aktivní účasti ve výuce a hodnocením dovednosti mluvení při ústní zkoušce proběhlo ověření platnosti pracovních hypotéz. V závěru jsou uvedena doporučení k využití studie a k dalšímu pokračování výzkumu.
Abstract:
Abstract The objective of this dissertation is to contribute to foreign language teaching methodology based on the practical skills acquired by the author in the course of her classroom-centered lecturing environment in English at the Faculty of Transport, Pardubice University. To be able to sufficiently complete the above objective, a lecturer must implement up-to-date teaching methods; in other words, s/he has to pursue the learner-centered approach to teaching. The paper is divided into two main parts. The first deals with the characteristic features of the learner-centered language acquisition methodology approach (in which the core of the teaching is a student´s need). This part focuses on the fundamentals of language teaching focused on the professional needs of technically orientated students. In the second part the author seeks to verify several hypotheses in the process of defending the thesis that a language teacher’s reflection on a learner’s language learning ‘needs analysis’ impacts significantly on certain aspects of language teaching. The first chapter examines the theory of teaching objectives in terms of the relation objective – contents – method. In the second chapter, the author succinctly portrays the essence of applied linguistics as a theoretical framework for the presented topic. An important element of applied linguistics is the concept of language learning for specific purposes. This phenomenon is dealt with in the third chapter, presenting the features of LSP (language for specific purposes). To achieve maximum effectiveness, it is essential to approach language teaching in a manner that reflects the students needs. Based on this assumption, the teacher designs a course syllabus and prepares the required materials. Taking student needs into consideration, one must count on the use of authentic materials in the given field. All the above indicated factors reflect the most important fact that the author pays attention to – it is an inevitable prerequisite for a successful course that it is based on a teaching an approach in which the student and their needs are the focal point of the language learning process. An integral part of a successful language course is the evaluation hereof and consequently, the feedback acquired both in regards to its positive and negative aspects. A useful tool for doing this effectively is the Common European Framework for Languages, which is discussed in chapter four. Prior to carrying out the research, it is essential to investigate the common problems of foreign language teaching at technical universities. The Faculty of Transport, where the research took place, is such an institution. The facts in regards to this situation are analyzed in chapter five. The following four chapters present the research results based on two groups of students - a base group and an experimental group. By means of a didactic test in reading with comprehension, by monitoring active participation in language sessions and by the evaluation of speaking performance, the author verified the validity of the three hypotheses. In the conclusion the author presents recommendations for the continuation of the research presented.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Yveta Linhartová, Ph.D. 356 kB
Download Attachment to the thesis Mgr. Yveta Linhartová, Ph.D. 438 kB
Download Abstract in czech Mgr. Yveta Linhartová, Ph.D. 48 kB
Download Abstract in english Mgr. Yveta Linhartová, Ph.D. 48 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D. 73 kB
Download Opponent's review PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 71 kB
Download Defence's report 247 kB