velikost textu

Chemické experimenty s přírodními látkami se zaměřením na vzdělávání.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chemické experimenty s přírodními látkami se zaměřením na vzdělávání.
Název v angličtině:
Chemical experiments with natural compounds oriented on education.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michala Opatová
Školitel:
RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc.
RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
Id práce:
93224
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
experimenty, přírodní látky, střední školy, projektová výuka, dotazníkové šetření
Klíčová slova v angličtině:
experiments, natural compounds, high schools, education in projects, questionnaire survey
Abstrakt:
Abstrakt: Zařazení experimentů do výuky chemie je žádoucí a téma přírodní látky navíc umožňuje propojení chemie s biologií a látkami z běžného života. Tato disertační práce pojednává o experimentech s přírodními látkami, o jejich využití v rámci projektové výuky, na vzdělávacích a popularizačních akcích pořádaných Univerzitou Karlovou v Praze. Součástí práce je rešerše vybraných středoškolských učebnic a odborných publikací, kde se vyskytují přírodní látky. Je zařazeno dotazníkové šetření, na základě kterého byly vyhodnoceny názory středoškolských učitelů na výše uvedenou problematiku a byla připravena sbírka s návody na experimenty. Hlavní částí práce je podrobný popis experimentů doplněný fotografiemi a informacemi k vybraným přírodním látkám. Doplnění tématu tvoří návrhy na exkurze se zaměřením na přírodní látky a projektovou výuku, kde se vyskytují i návody na experimenty s přírodními látkami. Celá práce přináší nový pohled na experimenty s přírodními látkami, ve smyslu pátrat po jednotlivých složkách ve směsi, zjišťovat složení potravinářských a drogistických výrobků nejen pomocí chromatografie.
Abstract v angličtině:
Abstract: Inclusion of experiments into tuition of chemistry is required and a topic of natural compounds enables combination of chemistry with biology and subjects of common life. This dissertation concerns experiments with natural compounds, their utilization within project education at educational and popularizing events which are held by Charles University in Prague. Researches of selected secondary textbooks and professional publications are parts of the thesis. A questionnaire survey is also included on which basis opinions of secondary teachers were evaluated. A collection of instruction in the experiments was prepared. The main part of the thesis is focused on detailed desription of experiments supplemented with pictures and information about selected natural compounds. A proposal to educational excursions focused on natural compounds and project tuition is also included. The whole thesis bring a new look into experiments with natural compounds in sense of searching individual compounds in blends, discovering composition of food processing products not only by chromatography.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michala Opatová 75.85 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michala Opatová 324.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michala Opatová 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michala Opatová 24 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michala Opatová 248 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc. 1.37 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.14 MB