velikost textu

Přípravné vzdělávání učitelek mateřských škol a potřeby praxe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přípravné vzdělávání učitelek mateřských škol a potřeby praxe
Název v angličtině:
Initial Education Of Early Years Teachers And The Profession´s Needs
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Milan Podpera
Školitel:
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
PhDr. Mgr. Zora Syslová, Ph.D.
Id práce:
93139
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pregraduální příprava, profese učitele, učitelka mateřské školy, profesní kompetence, profesní standard, kurikulum, vícepřípadová studie, hodnocení rozvoje kompetencí
Klíčová slova v angličtině:
undergraduate training, teaching profession, kindergartener, professional competences, professional standard, curriculum, multiple case study, evaluation of competence development
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá pregraduální přípravou učitelek mateřských škol. Cílem práce je komparovat problematiku přípravy na profesi učitelky mateřské školy z různých pohledů v historickém i mezinárodním srovnání a reflektovat a analyzovat potřeby profese směrem k přípravnému vzdělávání učitelky mateřské školy na základě teoretických konceptů i výpovědí z praxe. Výzkumné šetření si klade za cíl analyzovat kurikulum přípravného vzdělávání učitelek mateřských škol na vybraných pedagogických fakultách v ČR, analyzovat a reflektovat naplňování potřeb profese u těchto fakult a zjistit, jak hodnotí jejich studenti úroveň rozvoje svých profesních kompetencí na počátku pregraduální přípravy a na jejím konci. Výzkumným designem je vícepřípadová studie. Práce s respondenty šetření má longitudinální charakter. Byly použity metody kvantitativní i kvalitativní metodologie – dotazník, posuzovací škály, obsahová analýza dokumentů, rozhovor a ohnisková skupina. Práce analyzuje kurikulum pregraduální přípravy na PedF UK v Praze, FPE ZČU v Plzni a PF JU v Českých Budějovicích v kontextu modelu profesního standardu. Přináší pohled studentů této přípravy na vlastní rozvoj profesních kompetencí a dává jej do vztahu s analýzou kurikula. Analyzuje silné a slabé stránky profesní přípravy na těchto fakultách a reflektuje oblasti a témata pro inovaci pregraduální přípravy učitelek mateřských škol na vysokoškolské úrovni vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA pregraduální příprava, profese učitele, učitelka mateřské školy, profesní kompetence, profesní standard, kurikulum, vícepřípadová studie, hodnocení rozvoje kompetencí
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with undergraduate training of kindergarten teachers. The aim is to compare the issue of preparation for the profession of kindergarten teacher from different perspectives in historical and international comparisons and reflect and analyze the needs of the profession towards initial training kindergarten teachers on the basis of theoretical concepts and statements from practice. The reaserch aims to analyze the curriculum of initial training kindergarten teachers at selected faculties of education in the Czech Republic, analyze and reflect on meeting the needs of the profession in these faculties and learn how to evaluate their students' level of development of their professional competence at the beginning of undergraduate training and at the end. Research design is a multi-case study. Working with reaserch respondents has a longitudinal character. Methods were used quantitative and qualitative methodology - questionnaire, rating scales, content analysis of documents, interview and focus group. The thesis analyzes the curriculum of undergraduate training at Faculty of Education Charles University in Prague, Faculty of Education University of West Bohemia in Pilsen and Faculty of Education University of South Bohemia in České Budějovice in the context of the model of the professional standard. The thesis bringing students' view of the preparation for its own development of professional competencies and gives it to the relationship with the analysis of the curriculum. Analyzes the strengths and weaknesses of training at these faculties and reflects the areas and topics for inovations the undergraduate training of kindergarten teachers on university level education. KEYWORDS undergraduate training, teaching profession, kindergartener, professional competences, professional standard, curriculum, multiple case study, evaluation of competence development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milan Podpera 7.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milan Podpera 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milan Podpera 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. 1.33 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Zora Syslová, Ph.D. 563 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 444 kB