velikost textu

Počáteční čtenářská gramotnost a klíčové kompetence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Počáteční čtenářská gramotnost a klíčové kompetence
Název v angličtině:
Initial Reading Literacy and Key Competences
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marie Švrčková, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Oponenti:
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
Id práce:
93138
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV PRÁCE: Počáteční čtenářská gramotnost a klíčové kompetence AUTOR: Mgr. Marie Švrčková KATEDRA (ÚSTAV): Katedra primární pedagogiky ŠKOLITEL: Doc., PaedDr. Radka Wildová, CSc. ABSTRAKT: Práce uvádí do problematiky počáteční čtenářské gramotnosti žáků na počátku primárního vzdělávání v kontinuitě s teoretickou základnou problematiky klíčových kompetencí. Koncepce práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část empirickou. Hlavní cílem práce je dle vybraných hledisek (pedagogického, didaktického) analyzovat soudobý stav výuky počátečního čtení jako rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti v návaznosti na problematiku kompetencí. Cílem teoretické části práce je uvést do teoretické základny řešeného tématu, obsahově vymezit a utřídit pedagogickou terminologii užívanou v souvislosti s pojmem počáteční čtenářská gramotnost a kompetence. Cílem empirické části je zjistit úroveň počáteční čtenářské gramotnosti žáků 1. a 2. ročníků základní školy a popsat stav vybraných faktorů (školního a domácího kontextu).Výzkum prezentované oblasti je kvalitativně-kvantitavního charakteru, deskripcí zkoumané oblasti, ve které je na počáteční čtenářskou gramotnost nahlíženo jako na složitý mnoho komponentový proces, ve kterém se prolíná několik rovin. Výzkumný vzorek byl výběrový, kde kritériem výběru byla metoda výuky čtení učitele. Použitá metodologie šetření je kombinací metod kvantitativních a kvalitativních. KLÍČOVÁ SLOVA: funkční gramotnost, čtenářská gramotnost, počáteční čtenářská gramotnost, negramotnost, didaktika čtení, klíčové kompetence, čtenářské kompetence, PIRLS, kurikulum;
Abstract v angličtině:
TITLE: Initial Reading Literacy and Key Competences AUTHOR: Mgr. Marie Švrčková DEPARTMENT: Department of Pedagogy of Primary Education SUPERVISOR: Doc., PaedDr. Radka Wildová, CSc. ABSTRACT: The doctoral thesis presents problematic issues connected to initial reading literacy of learners at early primary education along with theoretical basis of key competences problems. The work conception is divided into two parts, theoretical and empirical. The main objective of the work is to analyse the current state of initial reading instruction in terms of the development of initial reading literacy linked to the problems of competences, from selected points of view (pedagogical, methodological). The aim of the theoretical part is to present theoretical basis of the theme, and as regards contents, to specify and organize pedagogical terminology used in the concept of initial reading literacy and competences. The aim of the empirical part is to discover the level of initial reading literacy of learners in the first and second years of primary school and describe the state of selected factors (school and home contexts). The research of the presented field is of qualitative-quantitative character, description of the studied field where initial reading literacy is seen as a complex multi-component process with a few overlapping layers. The research sample was selective, the criterion of which was the teaching method of teachers. A blend of qualitative and quantitative methods was used in research. KEY WORDS: functional literacy, reading literacy, initial reading literacy, functional illiteracy, methodology of reading, key competences, reading competences, PIRLS, curriculum;
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. 4.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 271 kB