velikost textu

Český učitel druhé poloviny 19. století jako regulátor a tvůrce literatury pro děti a mládež

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Český učitel druhé poloviny 19. století jako regulátor a tvůrce literatury pro děti a mládež
Název v angličtině:
Czech Teacher of the Latter Half of the 19th Century as a Regulator and an Author of the Children’s and Young Adult Literature
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Id práce:
93136
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Český učitel 2. poloviny 19. století jako regulátor a tvůrce literatury pro děti a mládež AUTOR: PhDr. Věra Brožová KATEDRA (ÚSTAV): Katedra primární pedagogiky ŠKOLITEL: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. ABSTRAKT: Práce se pokouší vymezit základní společné rysy intencionální výchovně vzdělávací tvorby pro děti a mládež v 2. polovině tzv. „dlouhého 19. století“, kdy texty s různě exponovanou edukační i uměleckou intencí tvoří hlavně učitelé a vychovatelé, a zkoumá vliv dobových mimoestetických faktorů na svébytnou podobu této literární produkce. V centru pozornosti stojí učitel obecného školství, jenž se pokouší působit na modelového čtenáře jako agens tohoto procesu a současně je objektem cíleného společenského působení v širším smyslu slova, souvisejícím s výkonem jeho profese. Pomocí historické analýzy a komparace uzlových bodů vývoje a proměn několika oblastí, jež měly na specifickou modelovost tohoto typu učitelské tvorby zásadní vliv (dobová legislativa související s obecným školstvím, herbartistické výchovné vyučování a učební osnovy, dobové estetické koncepty, profesní učitelské sdružování, komerční nakladatelské aktivity) a podrobnou kritickou analýzou učitelské výchovné produkce všech tří literárních druhů byly vymezeny exponované tematické okruhy pro tuto oblast a jejich typické tvárné uchopení (zde s využitím podnětů literární topiky). Nové přístupy k cenzuře v širokém slova smyslu (tj. cenzura jako fungování regulačních a autoregulačních mechanismů v literárním životě), tzv. „nová cenzura“ – v současnosti mj. reflektovaná v dosud neukončeném projektu ÚČL AV ČR „Literární cenzura v obrysech“ (srov. Pavlíček T., Píša P., Wögerbauer M. /eds./: Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host 2012), poskytly cenný práci metodologický impuls a pomohly lépe objasnit fenomén regulace literární komunikace. Syntetický pohled na všechny zkoumané jevy pak umožnil uvažovat o obecných rysech naplňování kulturních modelů souvisejících s emancipací různých společenských entit (v tomto případě mezi naplňováním procesu národní emancipace v 1. polovině 19. století a pokusy o profesní emancipaci českého učitelstva v jeho poslední třetině). KLÍČOVÁ SLOVA: literatura pro děti a mládež, 2. polovina 19. století, didaktická beletrie, obecné školství, cenzurní a regulační mechanismy
Abstract v angličtině:
TITLE: The Czech Teacher of the Latter Half of the 19th Century as a Regulator and an Author of the Children’s and Young Adult Literature AUTHOR: PhDr. Věra Brožová DEPARTMENT: Primary Education Department SUPERVISOR: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. ABSTRACT: The thesis attempts to define basic common features of the intentionally educational literary production focused on children and youngsters in the latter half of the so called “long 19th century” – the period when the texts with educational but at the same time artistic aims (however these being in the texts variously emphasized) were produced mainly by teachers and educators. The dissertation aims to improve our understanding of how the non-aesthetic norms of the time influenced the distinctive forms of this type of literary works. Attention is aimed to the primary education teachers who wanted to form the model readers of their works, being at the same time both agents of the formative process and objects of the extensive intentional social influence that was focused on them due to their profession. Using historical analysis and comparing turning points of the development in several fields that impacted the distinctive form of the teachers’ literary production in a substantial way (i.e. legislation related to the primary school system, curriculum, Herbart’s character building pedagogy, aesthetic concepts of its era, professional teachers’ associating, commercial publishing activities) and employing close reading of teachers’ educational texts of all sorts (poetry, prose, and drama), the author of the thesis has defined recurring sets of the themes of teachers’ works (employing literary topology for this purpose) and has described typical ways how these themes and motives are treated and stylized in the texts. New approaches applying to censorship in the extensive sense of the term (i. e. as the ways of regulating and auto-regulating mechanisms in literary life), so called “new censorship”, currently discussed in the project “Literární cenzura v obrysech” (“Literary censorship and its contours”) in the Institute of the Czech Literature AS CR (see Pavlíček T., Píša P., Wögerbauer M. /eds./: Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host 2012), provided the work with methodological impulse and motivated new understanding the phenomenon of regulation of literary communication. All these above mentioned detailed inquiries were finally synthesized and enabled the author to relevantly consider common features of cultural models that were reiterating during the emancipation process of various social groups (in this case, the work focuses on the parallels between the process of national emancipation in the first half of the 19th century and the attempts at professional emancipation of the Czech teachers in the last third of the same century). KEYWORDS: Children’s literature, young adult literature, the second half of the 19th century, didactic fiction, primary education, censorship and regulation mechanisms
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Věra Brožová, Ph.D. 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Věra Brožová, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Věra Brožová, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 419 kB