velikost textu

Střídání spisovné a obecné češtiny jako didaktický problém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Střídání spisovné a obecné češtiny jako didaktický problém
Název v angličtině:
Code-switching of standard and colloquial Czech as a didactics problem
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Čihák, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Oponenti:
PhDr. Petr Vybíral
doc.PhDr. Naděžda Kvítková, CSc.
Id práce:
93125
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Jan Čihák Střídání spisovné a obecné češtiny jako didaktický problém Abstrakt Tato dizertační práce se zabývá střídáním kódů spisovné a obecné češtiny v procesu vyučování na středních školách, především pak v řeči učitelů. Diskuse lingvistů o vzrůstajícím užívání obecné češtiny v širších komunikačních situacích a funkcích (založené na předchozích výzkumech) je stale přítomna na stránkách lingvistických časopisů, zdá se tedy, že problematika střídání kódů v češtině je jedním z centrálních sociolingvistických problem současné češtiny. Hlavní problém, kterým se práce zabývá, je otázka, do jaké miry se střídání kódů projevuje v řeči učitelů ve výukovém dialogu, jaké funkce střídání má v této specifické komunikační oblasti a které aspekty střídání kódů je potřeba vzít v úvahu pro další pojetí vyučování češtiny. V teoretické části jsou probírány různé aspekty tohoto jevu a lingvistické názory na střídání kódů s ohledem na didaktické vyústění. Dále jsou v práci podrobeny analýze současné požadavky, které odborná literatura klade na řeč učitele při vyučování – zdá se, že dnes se méně akcentuje spisovnost a na důležitosti nabývá spíš požadavek souvislého, logického a jasného vyjadřování učitelů (ale i studentů). Na tuto analýzu navazuje pojednání o středoškolských učebnicích, jehož hlavním cílem je interpretace pojetí dané problematiky a zhodnocení, nakolik je daná látka podána s ohledem na současný stav bohemistického poznání o problematice střídání kódů. Kvantitativní a kvalitativní výzkum je založen na nahrávkách různých vyučovacích hodin, které proběhly v Praze a ve středních Čechách, kde obecná čeština funguje jako základní kód komunikace. Výsledky výzkumu zahrnují jednak statistická data využití hlavních fonologických a morfologických alternací, jimiž se obecná čeština odlišuje od češtiny spisovné, jednak jsou prezentovány hlavní komunikační funkce, ve kterých učitelé obecněčeské protředky využívají spíš než prostředky spisovné. Čeština, kterou užívají učitelé (nejen českého jazyka) ve výukovém dialogu je pestrá a obě hlavní variety jazyka jsou využívány ve specifických funkcích. Je zřejmé, že školní prostředí ve sledované geografické oblasti a výukový dialog specificky již není doménou spisovnosti – obecná čeština hraje ve výukovém dialogu důležitou roli, kterou ani lingvisté, ani autoři učebnic a jiných didaktických materialů nemůžou zanedbávat.
Abstract v angličtině:
Jan Čihák Code-switching of standard and colloquial Czech as a didactics problem Summary This dissertation examines the process of code-switching between so called standard and colloquial Czech in the process of education, especially in the language used by teachers in the classroom. Discussion about increasing use of colloquial Czech in broader situations and functions (based on previous research) among linguists is still present in various linguistic journals as it appears to be one of the central sociolinguistic problems of the Czech language. The main problems discussed in this dissertation are to what extent is the code-switching present in the teachers´ speech in the classroom, what functions does it have in this specific area of communication and what (if any) are the features of code-switching to be considered for further teaching of Czech. In the theoretical part, different functional aspects of, and linguistic points of view on this phenomenon in Czech language are analysed with regard to its impact on the education of contemporary Czech in secondary schools. The author also analyses the requirements on teachers´ use of language set by curricular documents and relevant linguistic papers, according to which there appears to be less emphasis at present on the use of standard Czech in classrooms, with the quality of speech (both teacher´s and student´s) considered mainly in terms of its coherence, logic and the clarity of ideas presented. Further analysis of Czech textbooks used currently in secondary schools is also provided and the main focus is set on how these textbooks present this diglotic problem to students and whether the problem is presented in conformity with the current linguistic recognition of the code- switching process. The quantitative and qualitative research is based on recordings of various lessons from Prague and the region of central Bohemia, where colloquial Czech functions as a major code of communication. The results present the statistics on the use of the main phonological and morphological alternatives between standard and colloquial Czech as well as the main functions (speech acts) in which the alterations of colloquial Czech are used by teachers rather than the ones of standard Czech. The Czech used by teachers (teachers of Czech and other subjects too) in classrooms is diverse and both main varieties of Czech are used with specific functional purposes assigned to them. It is clear that the process of education in the specified geographical area is no longer a domain of standard Czech only – colloquial Czech in the classroom plays an important role that can be ignored neither by linguists nor by authors of textbooks and other didactic materials.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Čihák, Ph.D. 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Čihák, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Čihák, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Vybíral 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc.PhDr. Naděžda Kvítková, CSc. 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 251 kB