velikost textu

Výuka syntaxe českého jazyka na měšťanských školách v letech 1918-1939

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka syntaxe českého jazyka na měšťanských školách v letech 1918-1939
Název v angličtině:
Teaching Syntax to Lower Junior Secondary School Pupils between the years 1918-1939
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Alena Novotná, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc.
Id práce:
93121
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Výuka syntaxe českého jazyka na měšťanských školách v letech 1918−1939 AUTOR: PhDr. Alena Novotná KATEDRA: Katedra českého jazyka ŠKOLITEL: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. ABSTRAKT: Disertační práce se zabývá problematikou vyučování syntaxe v jazykovém vzdělávání na měšťanských školách v letech 1918−1939. Ověřuje, do jaké míry bylo toto vyučování ovlivněno společensko-politickými, pedagogickými, lingvistickými a didaktickými faktory. Analyzuje prezentaci syntaktického učiva v soudobých normativních mluvnicích, sleduje míru implementace syntaxe v soudobých učebních osnovách pro měšťanské školy, charakterizuje syntaktická témata prezentovaná metodickými příručkami, které byly určeny studentům učitelství a učitelům, postihuje pedagogicko-didaktické činitele ovlivňující vyučování syntaxe a reflektuje zpracování syntaxe v učebnicích pro měšťanské školy. Výsledky ukázaly, že syntax byla ve sledovaném obodobí v centru pozornosti lingvistů, pedagogů i didaktiků. Tvořila nedílnou součást jazykového vzdělávání a byla náležitě prezentována v učebnicích českého jazyka. Analýza učebních textů prokázala, že i dnes můžeme řadu učebnic považovat z hlediska didaktického zpracování učiva za kvalitní inspirativní zdroj. KLÍČOVÁ SLOVA: měšťanská škola, učební osnovy, metodické příručky, učebnice českého jazyka pro měšťanské školy, syntax (skladba, „větosloví“), syntaktická cvičení
Abstract v angličtině:
TITLE: Teaching Syntax to Lower Junior Secondary School Pupils between the years 1918−1939 AUTHOR: PhDr. Alena Novotná DEPARTMENT: Czech Language Department SUPERVISOR: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph. D. ABSTRACT: The thesis deals with teaching of syntax in language education at lower secondary schools between the years 1918−1939. It verifies to what extent the education was affected by social, pedagogical, didactic and linguistic factors. It analyzes the presentation of syntax in contemporary prescriptive grammar books, monitors how much syntax was implemented in the contemporary curriculum for lower secondary schools and it also focuses on the syntactic topics presented by methodological manuals for students of teaching and teachers. In particular, this thesis examines how the authors of the Czech Language textbooks, for lower secondary school pupils, presented the syntactic topics. The surveys have shown that syntax was, in this period, the focus of attention of: linguists, educationalists and methodists. Syntax was an integral part of language teaching and was properly presented in their textbooks. The surveys have shown that we can use many parts of these textbooks as high-quality sources of inspiration. KEYWORDS: Lower Secondary School, Curriculum, Methodological Manuals, Czech Language Textbooks for Lower School Pupils, Syntax, Syntactic Exercises
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Alena Novotná, Ph.D. 2.09 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Alena Novotná, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Alena Novotná, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Alena Novotná, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc. 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 298 kB