velikost textu

Způsoby začlenění teorie valenční syntaxe do výuky českého jazyka na 2.stupni základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Způsoby začlenění teorie valenční syntaxe do výuky českého jazyka na 2.stupni základní školy
Název v angličtině:
Method of Integration of Valency Syntax into the Czech Language Teaching within Lower Secondary Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Bc. Renata Žiláková
Školitel:
doc.PhDr. Svatava Machová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
prof. Marie Čechová, DrSc.
Id práce:
93112
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
didaktika českého jazyka, syntax, valenční syntax, konstruktivismus, prekoncept
Klíčová slova v angličtině:
czech language didactics, syntax, valency syntax, constructivism, preconcept
Abstrakt:
Disertační práce s názvem Způsoby začlenění teorie valenční syntaxe do výuky českého jazyka na 2. stupni základní školy se zabývá problematikou valenční syntaxe ve vztahu k výuce syntaxe na druhém stupni základní školy. Hlavním cílem disertační práce je popsat, zpřesnit a definovat principy, na jejichž základech je možné začlenit valenční teorii do výuky českého jazyka na druhém stupni základní školy s přihlédnutím k žákovským představám o struktuře české věty. Disertace ve třech hlavních částech seznamuje čtenáře s vývojem pohledu na valenční syntax jako vědeckou disciplínu v českém i zahraničním prostředí, neboť didaktická transformace učebního obsahu musí vždy z vědeckých teorií vycházet a být s nimi v souladu, dále ve druhé části práce analyzuje didakticky transformované obsahy učiva valenční syntaxe v učebních materiálech určených pro druhý stupeň základní školy a ve třetí části na základě praktického kvalitativního výzkumu definuje žákovské prekoncepty vztahující se k formální a významové struktuře věty. Předložená disertační práce mimo jiné poukazuje na nutnost sledování žákovských prekonceptů ve výuce českého jazyka tak, aby výuka byla ve výsledku pro žáky nejen přínosná, ale též zajímavá. Hodnota předložené práce je mimo jiné v tom, že může sloužit jako pomoc pedagogům českého jazyka v jejich vlastní přípravě na vyučovací hodiny.
Abstract v angličtině:
The dissertation called the Method of Integration of Valency Syntax into the Czech Language Teaching within Lower Secondary Education deals with the issue of valency syntax in relation to syntax teaching within lower secondary education. The main goal of the dissertation is to describe, specify and define the principles, which serve as the basis for the integration of the valency theory into the Czech language teaching within lower secondary education with regard to pupils´ concepts of the structure of a Czech sentence. In its three main parts, the dissertation informs the reader about the development of the perception of the valency syntax as a scientific discipline in the Czech and foreign environment, as the didactic transformation of the curriculum must be always based on scientific theories and comply with them; the second part of the thesis analyses the didactically transformed curriculum of valency syntax in teaching materials intended for lower secondary education. On the basis of a practical quality research, the third part defines pupils´ preconcepts related to the formal and semantic structure of a sentence. Among other things, the submitted dissertation points out to the necessity of monitoring the pupils´ preconcepts in the Czech language teaching in order to ensure that the teaching is not only beneficial but also interesting for the pupils. One of the contributions the thesis brings is that it may serve as a guide for Czech language teachers in their preparation for lessons.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Renata Žiláková 2.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Renata Žiláková 330 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Renata Žiláková 253 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Marie Čechová, DrSc. 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 398 kB