velikost textu

Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího jazyka
Název v angličtině:
Concrete poetry in the literary communication in the foreign language teaching
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Divišová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Oponenti:
doc.PhDr. Vladimír Křivánek, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Id práce:
93109
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 12. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího jazyka Mgr. Lucie Divišová ABSTRAKT Výzkumný problém v disertační práci Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího jazyka jsme formulovali jako problém recepce konkrétní poezie, která je svébytným a atypickým žánrem poezie, a jejího možného začlenění do výuky francouzštiny jako cizího jazyka u specifických skupin vysokoškolských studentů. V závěru přecházíme od teorie substantivní, vypovídající pouze o recepci konkrétní poezie u daných studovaných subjektů v konkrétních podmínkách (u čtyř specifických skupin vysokoškolských studentů), k teorii formální (vypovídající o jevu jako takovém – jak a proč prohlubuje konkrétní poezie vztah k cizímu jazyku, jeho jazykové a literární složce, a jaký je přínos pro začleňování poetického, resp. literárního textu do výuky cizího jazyka vůbec). Cílem našeho akčního výzkumu je přispět k rozšíření odborného poznání, které v naší práci spočívá v propojení literárně-vědného poznání k tématu konkrétní poezie a didaktického teoretického poznání a následně v transformaci tohoto poznání do kvalitativního didaktického výzkumu, týkajícího se recepce konkrétní poezie ve výuce cizího jazyka. Náš výzkum má i cíl praktický: získané informace o recepci konkrétní poezie ve výuce cizího jazyka mohou být využity nejen ke smysluplnému začlenění tohoto žánru do výuky cizího jazyka, nýbrž i obecněji k zefektivnění práce s poezií, resp. literárním textem ve výuce cizího jazyka. Dle závěrů z našeho akčního výzkumu estetické prvky lingvistické povahy zastoupené v literárních textech konkrétní poezie mohou plnit cíle, které jsou nedosažitelné při využití neliterárních textů ve výuce cizího jazyka. Poetická funkce textů konkrétní poezie posiluje hmatatelnost znaků, strhává pozornost na jejich materiální kvality. Konkrétní poezie se jeví jako jeden z mála typů textů, kdy poezie jako literární text napomáhá k učení se cizímu jazyku, aniž by student musel nejprve dosáhnout solidní jazykové úrovně dle škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, aby mohl objevit literární text s jeho jazykovými strukturními zákonitostmi a estetickou dimenzí. Konkrétní poezii tak obhajujeme jako plnohodnotný vzdělávací obsah. KLÍČOVÁ SLOVA Konkrétní poezie česká a francouzská Sémiotika Francouzština jako cizí jazyk Literární komunikace ve výuce cizího jazyka Didaktická interpretace textu Akční výzkum Recepční estetika
Abstract v angličtině:
Disertační práce Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího jazyka Mgr. Lucie Divišová ABSTRACT We have formulated the research problem in the doctoral thesis called Concrete poetry in the literary communication in the foreign language teaching as a problem of reception of concrete poetry which is a distinctive and atypical poetry genre as well as its potential integration into the teaching of French as a foreign language to specific groups of university students. In the end we change the subject from the substantive theory which says something just about the reception of concrete poetry in students in question in particular conditions (in four specific groups of university students) to formal theory (which says something about the phenomenon itself; how and why the concrete poetry deepens relationship to the foreign language as well as to its linguistic and literary aspect, and about the contribution of the integration of the poetic, or the more precisely literary text into the foreign language teaching in general). The aim of our action research is to contribute to the extension of the expert knowledge which in our case consists in combining literary-scientific knowledge with the topic of concrete poetry and a didactic and theoretic knowledge and subsequently in transformation of this knowledge into qualitative didactic research concerning reception of concrete poetry in the foreign language teaching. Our research has also a practical aim. The information obtained about the reception of concrete poetry in the foreign language teaching can be used not only for the meaningful integration of this genre into the foreign language teaching, but also in a more general way, for making the work with poetry, or rather with the literary text in the foreign language teaching, more effective, . According to the results of our action research the linguistic aspects present in the literary texts of the concrete poetry can fulfil goals that are inaccessible in the use of the non- literary texts in the foreign language teaching. The poetic function of the concrete poetry texts strengthens the tangibility of features and draws attention to its material quality. The particular poetry seems to be one of a few text types when poetry as a literary text helps the process of a foreign language learning without the student having to achieve first a solid language level according to the Common European Framework of Reference for Languages in order to discover a literary text with its language structure rules and aesthetic dimension. We therefore defend the concrete poetry as fully-fledged education content. KEYWORDS Concrete Czech and French Poetry Semiotics French as a Foreign Language Literary Communication in a Foreign Language Learning Didactic Interpretation of the Text Action Research Reception Aesthetics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Divišová, Ph.D. 2.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Divišová, Ph.D. 10.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Divišová, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Divišová, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc.PhDr. Vladimír Křivánek, CSc. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 395 kB