velikost textu

Morfologická variantnost v mluvených a psaných komunikátech žáků 2. stupně základních škol ve středočeské nářeční oblasti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Morfologická variantnost v mluvených a psaných komunikátech žáků 2. stupně základních škol ve středočeské nářeční oblasti
Název v angličtině:
Morphological Variation in Spoken and Written Communication of Pupils from the Sixth to the Ninth Grade in the Central Bohemian Dialect Region
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Id práce:
93106
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obecná čeština, mluvená a psaná čeština, spisovná čeština, morfologie, základní škola
Klíčová slova v angličtině:
Common Czech, Spoken and Written Czech, Standard Czech, Morphology, Primary School
Abstrakt:
NÁZEV: Morfologická variantnost v mluvených a psaných komunikátech žáků 2. stupně základních škol ve středočeské nářeční oblasti AUTOR: Pavel Sojka KATEDRA: Katedra českého jazyka Pedagogické fakulty v Praze ŠKOLITEL: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. ABSTRAKT V této disertační práci představujeme výsledky dílčího výzkumu morfologické variantnosti v mluvených i psaných projevech žáků 2. stupně základních škol ve středočeské nářeční oblasti. Podnětem je dlouhodobě zaznívající požadavek, aby lingvistický výzkum věnoval pozornost nejen jazyku dospělých, ale i jazyku školní mládeže. Z hlediska lingvistického ověřuje, do jaké míry se v mluvě dětí a mládeže projevují typické tvaroslovné tendence současného českého jazyka, z hlediska pedagogického ověřuje, do jaké míry se ve škole daří naplňovat jeden z důležitých cílů jazykové výchovy, tedy osvojení spisovné podoby národního jazyka. Zkoumaný materiál tvořily tři vzorky: přepisy vyučovacích hodin, nahrávky rozhlasového pořadu a internetové inzeráty. Zjistili jsme, že z hlediska využití spisovného tvarosloví existuje ostrá hranice mezi projevy mluvenými a písemnými, mezi oběma typy mluvených projevů je naopak rozdíl minimální (spisovné prvky jsou jevem občasným, často se navíc mísí s prvky nespisovnými). Zatímco v písemném projevu můžeme konstatovat vědomou snahu o tvaroslovnou spisovnost (vedoucí někdy až ke knižnosti), v mluvených projevech jsme tuto ambici nezaznamenali. Učitelé obecněčeské tvary nekorigovali a až na výjimky spisovnost od žáků nevyžadovali. Celkový obraz tvaroslovné stránky žákovských či dětských projevů je tedy nejednoznačný. KLÍČOVÁ SLOVA Obecná čeština, mluvená a psaná čeština, spisovná čeština, morfologie, základní škola
Abstract v angličtině:
TITLE: Morphological Variation in Spoken and Written Communication of Pupils from the Sixth to the Ninth Grade in the Central Bohemian Dialect Region AUTHOR: Pavel Sojka DEPARTMENT: Czech Language Department, Faculty of Education in Prague SUPERVISOR: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. ABSTRACT This dissertation presents the results of the research in the morphological variation in the spoken and written expression of primary-school pupils (sixth-to-ninth graders) within the central Bohemian dialect region. The impetus behind this research is the long-standing requirement for linguistic examination to pay attention not only to the language of adults, but also to that of pupils and students. From the viewpoint of pedagogy, it establishes the extent to which the speech of children and youth features typical morphological tendencies of contemporary Czech, from the viewpoint of linguistics, it verifies the extent to which schooling manages to fulfill one of the crucial goals of linguistic education, i.e. appropriation of the standardized form of national language. The examined material comprised three specimens: transcriptions from lessons, recordings of a radio show and internet advertisements. The analysis of the specified linguistic material yielded that from the viewpoint of the usage of standard morphology, there is a sharp division line between spoken and written communication, there is a minimal difference, however, between the two types of spoken communication (standard features are an occasional phenomenon, oftentimes mixed with nonstandard elements). While written expression is marked by a conscious effort for morphological standardization (leading at times to bookishness), spoken communication features no such ambition. Teachers did not correct nonstandard forms and did not, barring a few exceptions, require their pupils to speak in standard forms. The overall picture of the morphological dimension of Czech pupils’ communication is thus inconclusive. KEY WORDS Common Czech, Spoken and Written Czech, Standard Czech, Morphology, Primary School
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. 653 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 378 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 316 kB