velikost textu

Evoluce komunikačních činností u žáků 1.-3. ročníku na základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evoluce komunikačních činností u žáků 1.-3. ročníku na základní škole
Název v angličtině:
Evolution of Communication Activities for Pupils in Grades 1–3 at primary school
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Gabriela Babušová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
Id práce:
93098
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
evoluce, jazyková komunikace, komunikační činnosti, komunikační kompetence, komunikační výchova, čtení, mluvení, naslouchání, psaní, vietnamské etnikum,
Klíčová slova v angličtině:
the evolution, language communication, communication skills, communication competence, communication education, reading, speaking, listening, writing, Vietnamese ethnicity
Abstrakt:
NÁZEV: Evoluce komunikačních činností u žáků 1.–3. ročníku na základní škole AUTOR: Mgr. Gabriela Babušová KATEDRA: Katedra českého jazyka, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ŠKOLITEL: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. ABSTRAKT: Disertační práce s názvem Evoluce komunikačních činností u žáků 1.–3. ročníku na základní škole vychází z dosavadních poznatků k tématu a předkládá vlastní poznatky získané výzkumem, který se zaměřuje na oblast komunikační výchovy, na rozvoj komunikačních činností ve výchovně-vzdělávacím procesu a na vzdělávání českých a vietnamských žáků ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. V teoretické části disertační práci systematizuji dosavadní poznatky vztahující se k tématu a považuji je za východiska pro výzkumnou část práce. Hlavním cílem práce je na základě výzkumných šetření vytvořit a předložit komplex vypovídající o evoluci komunikačních činností u žáků mladšího školního věku během 1. vzdělávacího období s přihlédnutím ke vzdělávání žáků vietnamského etnika. Výzkumné téma je dále rozpracováno do dílčích cílů, k jejichž naplnění práce směřuje. Praktická část je zaměřena na deskripci projektu výzkumu, výzkumných šetření, vyhodnocení údajů a poznatků získaných z vlastní pedagogické praxe. Intencí práce je i snaha přispět k obohacení pedagogické teorie a praxe předložením podkladů, které by mohly být použity ve výuce didaktiky v pregraduálním vysokoškolském studiu a následně i v běžných třídách základních škol, v nichž se vyskytují žáci s cizím mateřským jazykem. Prostřednictvím této disertační práce předkládám též informace o realizaci a výsledcích výzkumného projektu, který byl od roku 2010 podporován Grantovou agenturou Univerzity Karlovy. KLÍČOVÁ SLOVA: jazyková komunikace, komunikační činnosti, komunikační výchova, čtení, mluvení, naslouchání, psaní, vietnamské etnikum
Abstract v angličtině:
The Evolution of Communication Activities for Pupils TITLE: in Grades 1–3 at primary school AUTHOR: Mgr. Gabriela Babušová Department of Czech Language, DEPARTMENT: Pedagogical Faculty of Charles University in Prague SUPERVISOR: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. ABSTRACT: The thesis titled “The Evolution of communication activities for pupils in grades 1-3 at primary school” based on the existing knowledge on the topic present their own knowledge through research, which focuses on the area of communication education, the development of communication activities in the educational process, and the education of Czech and Vietnamese pupils in the educational area of the language and the language of communication. In the theoretical part of the thesis systematize the existing knowledge relating to the topic and consider them starting points for the development. The main objective of the work, based on the empirical investigation, is to create and present an evolution of communication activities for pupils of younger school age during their first training period with regard to the education of pupils from the Vietnamese ethnicity. The research topic is further divided into intermediate objectives, to whose fulfillment the work is going. The practical part is focused on the description of the project research, research investigations, evaluation of the data and knowledge gained from our own pedagogical practice. The work is an effort intended to contribute to the enrichment of educational theory and practice by presenting supporting documents which could be used in the teaching of didactics in higher undergraduate studies and subsequently even in regular classes at primary schools where there are students with a foreign mother tongue. Through this dissertation I submit also information on the implementation and results of the research project, which was supported by the Grant Agency of the Charles University in 2010. Key words: language communication, communication activities, communication education, reading, speaking, listening, writing, Vietnamese ethnicity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Babušová, Ph.D. 9.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Babušová, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Babušová, Ph.D. 15 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Gabriela Babušová, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc. 408 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 415 kB