velikost textu

Využití metod PCR ve forenzní genetické analýze.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití metod PCR ve forenzní genetické analýze.
Název v angličtině:
Use of PCR in forensic genetic analysis.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Lenka Dvořáková
Vedoucí:
Mgr. Halina Šimková
Oponent:
RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.
Id práce:
93097
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
PCR, forenzní analýza, amplifikace DNA, STR, mtDNA
Klíčová slova v angličtině:
PCR, forensic analysis, DNA amplification, STR, mtDNA
Abstrakt:
Polymerase Chain Reaction neboli PCR je molekulárně genetická metoda sloužící k amplifikaci daného fragmentu DNA. V dnešní době je to jedna z nejpoužívanějších a nejúspěšnějších molekulárně genetických metod, která se využívá v mnoha vědeckých i aplikovaných oborech. PCR má mnoho modifikací odvozených od klasického schématu reakce – například multiplex PCR, inverzní PCR, nested PCR, asymetrická PCR a plno dalších. Ve forenzní genetické analýze se PCR využívá především jako metoda amplifikace studovaných lokusů při fragmentové analýze, jako součást sekvenace a dále pak v kvantifikaci jako real-time PCR. Cílem této práce je shrnout využití polymerázové řetězové reakce ve forenzní praxi a nastínit metody, při kterých se PCR používá.
Abstract v angličtině:
Polymerase Chain Reaction or PCR is molecular genetic method used to amplify the DNA fragment. Today it is one of the most popular and successful molecular genetic methods, which is used in many scientific and applied fields. PCR has many modifications derived from the classical scheme of reactions - for example multiplex PCR, inverse PCR, nested PCR, asymmetric PCR, and a lot more. The forensic genetic analysis is mainly used as a PCR amplification method of the studied loci for fragment analysis, as part of the sequencing and then quantified as a real-time PCR. The aim of this paper is to summarize the use of polymerase chain reaction in the forensic practice, and outline the methods in which PCR is used.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Dvořáková 852 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Dvořáková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Dvořáková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Halina Šimková 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 144 kB