velikost textu

Využití ICT ve výuce českého jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití ICT ve výuce českého jazyka
Název v angličtině:
Integrating ICT into teaching czech language
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Lucie Bušová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc.
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Id práce:
93095
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem disertační práce je popsat potřebné podmínky a možnosti začlenění informačních a komunikačních technologií (ICT) do vyučování vzdělávacího oboru český jazyk a literatura. Moderní informační a komunikační technologie jsou každodenní součástí života žáků i učitelů, ale především učitelé mají největší podíl na implementaci ICT do výchovně- vzdělávacího procesu, proto se práce zaměřuje na problematiku implementace ICT z pozice učitele. Teoretická část disertace seznamuje s novými trendy a koncepcemi, které jsou v souvislosti se zapojování ICT do primárního vzdělávání ve světě diskutovány, popisuje revizi Bloomovy taxonomie výukových cílů, jež by mohla být jako Bloomova digitální taxonomie využívána při stanovování výukových cílů v informační společnosti 21. století. Na základě známých typologií implementace ICT do vyučování přináší disertace typologii vlastní, primárně orientovanou na vzdělávací obor český jazyk a literatura, a shrnuje pozitiva a případná negativa implementace ICT do vzdělávání. Praktická část představuje dvě výzkumné oblasti: akční průzkum a dotazníkové šetření Počítače ve výuce českého jazyka. Akční průzkum analyzuje dlouhodobé pozorování vlastní výuky českého jazyka a literatury zahrnující návštěvy počítačové učebny v průběhu jednoho školního roku. Na podkladě závěrů dotazníkového šetření, které vypovídají o nedostatečném využívání počítačů ve výuce českého jazyka a literatury, autorka naznačuje konkrétní způsoby využití vybraných aplikací ve výuce českého jazyka a literatury, nabízí učitelům vhodné postupy pro začlenění těchto aplikací do jednotlivých fází vyučovací hodiny. Klíčová slova: český jazyk a literatura, počítač, informační a komunikační technologie (ICT), internet, výukové počítačové programy
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this dissertation thesis is to describe the necessary conditions and possibilities of integrating information and communication technologies (ICT) into teaching Czech language and literature. Modern information and communication technologies are part of daily life of students and teachers. As especially teachers are involved into implementation of ICT into the education process, this thesis is focused on the issue from teachers point of view. The theoretical part of the thesis introduces the new trends and concepts of integration ICT into primary education which are discussed in the world and it describes revision of Bloom's taxonomy of educational objectives, which could be as Bloom's digital taxonomy used in setting learning objectives in the information society of the 21st century. Based on the known typologies of implementation ICT into teaching, this thesis introduces a new typology, which is primarily oriented on educational field Czech language and literature. Finally in this part, the thesis summarizes the pros and cons of implementation of ICT into education. The practical part presents two research areas: action survey and a survey of using computers in teaching Czech language. Action survey analyzes long-term observation of teaching Czech language and literature, including visits of the computer labs, which was performed by the author during one school year. Based on own pedagogical experiences and the conclusions from the survey, which shows insufficient use of computers in teaching Czech language and literature, the author suggests specific ways of using selected applications in teaching Czech language and literature, and offers teachers suitable procedures for integration of these applications into individual parts of the lesson. Keywords: Computer, Information and Communication Technologies (ICT), Czech language and literature, Internet, computer aided learning
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lucie Bušová, Ph.D. 3.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Lucie Bušová, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Lucie Bušová, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 261 kB