text size

Materiály pro výuku tématu Aromatické sloučeniny na gymnáziích

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Materiály pro výuku tématu Aromatické sloučeniny na gymnáziích
Titile (in english):
Materials for education on the theme Aromatic compounds at secondary schools
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Marie Tomanová
Supervisor:
RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D.
Thesis Id:
93015
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of teaching and Didactics of Chemistry (31-280)
Study programm:
Chemistry (B1407)
Study branch:
Chemistry and Biology Focused on Education (UBCHB)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
23/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
výukové materiály k tématu, prezentace, porovnání vybraného tématu v učebnicích
Keywords:
teaching materials, presentation, comparing the chosen theme in textbooks
Abstract (in czech):
Tomanová, M.: Materiály pro výuku tématu Aromatické sloučeniny na gymnáziích. Bakalářská práce PřF UK v Praze, Katedra učitelství a didaktiky chemie. Téma Aromatické sloučeniny je v středoškolských učebnicích často zpracováno neúplně, je mu věnováno málo prostoru a není dostatečně obsáhlé. Proto byly vytvořeny výukové materiály na téma Aromatické sloučeniny tak, aby po všech stránkách odpovídaly mým představám a požadavkům. Jedná se tedy o vlastní učební pomůcku, zaměřenou především na obsah učiva. Empiricky bylo zjištěno, jak je téma Aromatické sloučeniny zpracováno v dostupných učebnicích pro ZŠ i SŠ a jednotlivé učební materiály byly za pomoci vybraných kritérií vzájemně porovnány. Na základě inspirace středoškolskými a vysokoškolskými učebnicemi byly poté vytvořeny zde zmíněné vlastní výukové materiály, včetně metodických pokynů pro učitele a PowerPointové prezentace, která pomáhá dané učivo vizualizovat. Diplomová práce v navazujícím studiu učitelství bude rozšířena o další didaktické prostředky vhodné k upevnění a prohloubení učiva.
Abstract:
Tomanová, M.: Materials for education on theme Aromatic compounds at secondary schools. Bachelor thesis, Faculty of Science Charles University in Prague, Department of Teaching & Didactics of Chemistry. The theme of Aromatic compounds is not covered fully in secondary school textbooks, the theme is given little space and it is not broad enough. For this reason this teaching materials on Aromatic compounds was created, so that it fully corresponds to my ideas and requirements. The bachelor thesis is my own teaching material focused mainly on the content of teaching. First it was explored empirically how the theme of Aromatic compounds was covered in textbooks available for primary and secondary schools. These particular teaching materials were compared using my own criteria. After that this teaching materials were created with inspiration from secondary school and academic textbooks. A guideline for teachers is attached to the text materials together with a PowerPoint presentation for help with visualising of the subject. Thesis in the following Master degree of teaching will be extended with other didactical materials suitable for strengthening and broadening the subject.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Marie Tomanová 1.18 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Marie Tomanová 1.86 MB
Download Abstract in czech Mgr. Marie Tomanová 42 kB
Download Abstract in english Mgr. Marie Tomanová 42 kB
Download Supervisor's review RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 42 kB
Download Opponent's review RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D. 59 kB
Download Defence's report RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 80 kB