velikost textu

Materiály pro výuku tématu Aromatické sloučeniny na gymnáziích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Materiály pro výuku tématu Aromatické sloučeniny na gymnáziích
Název v angličtině:
Materials for education on the theme Aromatic compounds at secondary schools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Marie Tomanová
Vedoucí:
RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D.
Id práce:
93015
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání (UBCHB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výukové materiály k tématu, prezentace, porovnání vybraného tématu v učebnicích
Klíčová slova v angličtině:
teaching materials, presentation, comparing the chosen theme in textbooks
Abstrakt:
Tomanová, M.: Materiály pro výuku tématu Aromatické sloučeniny na gymnáziích. Bakalářská práce PřF UK v Praze, Katedra učitelství a didaktiky chemie. Téma Aromatické sloučeniny je v středoškolských učebnicích často zpracováno neúplně, je mu věnováno málo prostoru a není dostatečně obsáhlé. Proto byly vytvořeny výukové materiály na téma Aromatické sloučeniny tak, aby po všech stránkách odpovídaly mým představám a požadavkům. Jedná se tedy o vlastní učební pomůcku, zaměřenou především na obsah učiva. Empiricky bylo zjištěno, jak je téma Aromatické sloučeniny zpracováno v dostupných učebnicích pro ZŠ i SŠ a jednotlivé učební materiály byly za pomoci vybraných kritérií vzájemně porovnány. Na základě inspirace středoškolskými a vysokoškolskými učebnicemi byly poté vytvořeny zde zmíněné vlastní výukové materiály, včetně metodických pokynů pro učitele a PowerPointové prezentace, která pomáhá dané učivo vizualizovat. Diplomová práce v navazujícím studiu učitelství bude rozšířena o další didaktické prostředky vhodné k upevnění a prohloubení učiva.
Abstract v angličtině:
Tomanová, M.: Materials for education on theme Aromatic compounds at secondary schools. Bachelor thesis, Faculty of Science Charles University in Prague, Department of Teaching & Didactics of Chemistry. The theme of Aromatic compounds is not covered fully in secondary school textbooks, the theme is given little space and it is not broad enough. For this reason this teaching materials on Aromatic compounds was created, so that it fully corresponds to my ideas and requirements. The bachelor thesis is my own teaching material focused mainly on the content of teaching. First it was explored empirically how the theme of Aromatic compounds was covered in textbooks available for primary and secondary schools. These particular teaching materials were compared using my own criteria. After that this teaching materials were created with inspiration from secondary school and academic textbooks. A guideline for teachers is attached to the text materials together with a PowerPoint presentation for help with visualising of the subject. Thesis in the following Master degree of teaching will be extended with other didactical materials suitable for strengthening and broadening the subject.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Tomanová 1.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marie Tomanová 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Tomanová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Tomanová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 80 kB