velikost textu

Sociální organizace a komunikace kaloňů se zaměřením na rod Rousettus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální organizace a komunikace kaloňů se zaměřením na rod Rousettus
Název v angličtině:
Social organization and communication of flying foxes focused on the genus Rousettus
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavla Vašíčková
Vedoucí:
Mgr. Helena Jahelková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Id práce:
92932
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pteropodidae, Rousettus, komunikace, chování
Klíčová slova v angličtině:
Pteropodidae, Rousettus, communication, behaviour
Abstrakt:
V rámci čeledi kaloňovitých (Pteropodidae) rozlišujeme různé typy sociálních uskupení v závislosti na druhu. Reprodukční aktivita kaloně egyptského (Rousettus aegyptiacus) závisí na zeměpisné šířce, kdy v mírnějších šířkách má tendenci být sezónně monoestrický, směrem na jih jsou jedinci méně synchronní. Březost trvá u tohoto druhu asi čtyři měsíce a ve většině případů se rodí jedno mládě, o něž se matka stará. Tento druh kaloně nejčastěji osidluje jeskyně, přičemž zde mohou společně žít tisíce jedinců. Kaloňovití se orientují na rostlinnou potravu, kterou si vybírají dle mnoha kritérií. Zástupci rodu Rousettus patří ke generalistům a v jejich jídelníčku jsou zastoupeny dřeviny i byliny, u nichž konzumují plody, květy, nektar, pyl, výhonky a listy. Byli též pozorování při požírání brouků z čeledi Scarabidae. Kaloni rodu Rousettus vynikají tím, že se orientují pomocí echolokace. Vysílají krátké širokopásmové signály prostřednictvím vibrací jazyka, jejichž délka se pohybuje v rozmezí 50–100 s. Způsobem produkce signálů se mimo jiné odlišují od ostatních letouních čeledí. Z hlediska komunikace je klíčový také čich a zrak. Čich je pro kaloně důležitý hlavně při vzájemném rozpoznávání se mezi jedinci, obzvlášť mezi matkou a mládětem, při vyhledávání potravy a orientaci v úkrytu. Zrak prostřednictvím výrazně vyvinutých očí usnadňuje orientaci, navigaci a nalézání potravy. Tato bakalářská práce na základě literární rešerše nabízí obecný přehled sociálních organizací, potravní a úkrytové ekologie a souhrn způsobů komunikace kaloňů čeledi Pteropodidae, přičemž se specializuje na rod Rousettus.
Abstract v angličtině:
Within the family Pteropodidae there are different types of social systems, depending on the species. Reproductive activity of Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus) is based on the latitude, when in milder latitudes individuals tend to be seasonally monoestry, southerly living individuals are less synchronous. Gestation lasts about four months and in most cases one young is born and mother cares about it. Egyptian fruit bats often inhabit caves, while there may live thousands of individuals and even more together. Pteropodidae are focused on plant food, which they choose according to the many criteria. Members of the genus Rousettus belong to the food generalists and their diet includes trees and herbs, from which they consume fruits, flowers, nectar, pollen, shoots and leaves. They were also observed by eating beetles of the family Scarabidae. Flying foxes of the genus Rousettus are special, because they orient by echolocation. They emit short broadband signals through the vibration of the language, whose length ranges from 50-100 s. From other chiropteran families they differ through the way of production the signals. In addition to echolocation senses of smell and sight are key in terms of communication. The smell is important mainly in attracting a partner, for mutual recognition between individuals, particularly between mother and young, for foraging and orientation in roosts. Vision through significant developed eyes facilitates orientation, navigation and finding food. This thesis based on literature research provides a general overview of social organizations, dietary and roosting ecology and a summary of communication of flying foxes within the family Pteropodidae, which specializes in the genus Rousettus.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Vašíčková 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavla Vašíčková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavla Vašíčková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Helena Jahelková, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Radek Lučan, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 80 kB