velikost textu

Problémy trestního soudnictví nad mládeží

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problémy trestního soudnictví nad mládeží
Název v angličtině:
Problems in juvenile criminal justice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ondřej Sovák
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
92906
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestní soudnictví nad mládeží, mladiství, základní zásady
Klíčová slova v angličtině:
juvenile criminal justice, minors, basic principles
Abstrakt:
Abstrakt "Problémy trestního soudnictví nad mládeží" Rigorózní práce se věnuje problematice trestního soudnictví nad mládeží v České republice. Práce je rozdělena do třech částí. První část obsahuje historický pohled na trestání mladistvých a situaci před přijetím zákona č. 218/2003 Sb. Druhá část popisuje základní zásady trestního soudnictví nad mládeží, které jsou důležité pro pochopení smyslu zákona. Studium základních zásad může pomoci upozornit na sporné otázky, případně i pomoci při jejich řešení. Třetí část je rozdělena do čtyř kapitol podle jednotlivých vybraných institutů zákona. Podrobně je rozebrána problematika ochrany soukromí mladistvého, otázka změněné místní příslušnosti soudu pro mládež, odstoupení od trestního stíhání a institut vazby. Klíčová slova: trestní soudnictví nad mládeží mladiství základní zásady
Abstract v angličtině:
Abstract "Problems in Juvenile Criminal Justice" The thesis is dedicated to the juvenile criminal justice issues in the Czech Republic. The work is divided into three parts. The first part includes a historical view of the punishment of minors and the situation before the adoption of Act No. 218/2003 Coll. The second part describes the basic principles of juvenile criminal justice which are important for the understanding of the meaning of the Act. A study of basic principles can assist in drawing attention to controversial issues, or perhaps also assist in resolving them. The third part is divided into four chapters by individual selected institutes of the Act. What is analyzed in detail are issues of the protection of minors' privacy, the question of the changed local jurisdiction of the juvenile court, the withdrawal from the criminal prosecution and the institute of arrest. Keywords: juvenile criminal justice minors basic principles
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ondřej Sovák 684 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ondřej Sovák 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ondřej Sovák 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 581 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 147 kB