velikost textu

Poslední hra Thomase Bernharda Náměstí hrdinů a jeji obraz v dobovém rakouském tisku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poslední hra Thomase Bernharda Náměstí hrdinů a jeji obraz v dobovém rakouském tisku
Název v angličtině:
Last play of Thomas Bernhard "Heldenplatz" and its picture in contemporary austrian press
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Petra Marešová
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
Mgr. Tereza Ježková
Id práce:
92867
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
technika skandalizace, stereotyp, zpravodajské hodnoty, Bernhard, Freiheit der Kunst, Náměstí Hrdinů
Klíčová slova v angličtině:
technique of scandalization, stereotype, news values, Bernhard, Freiheit der Kunst, Heldenplatz
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce přinesla analýzu mediálního skandálu kolem uvedení hry Thomase Bernharda Náměstí Hrdinů. Prostřednictvím kvalitativní obsahové analýzy srovnala články vycházející před premiérou a po premiéře této hry ve vybraných dobových rakouských novinách. Na článcích otištěných v periodicích Profil, Salzburger Nachrichten a Neue Kronen Zeitung jsme ukázali, jak média vyvolávají skandály a rozvíjejí techniku skandalizace, pracují se stereotypy, ovlivňují veřejné mínění či reflektují sebe navzájem. Podrobně jsme se věnovali také několika pojmům, jež se postupně staly součástí mediálního i společenského diskurzu. V prvé řadě jde o floskuli „Freiheit der Kunst“, tedy „svobodu umění“, dále pak o označení autora dobovým termínem „Nestbeschmutzer“ a režiséra dehonestujícími výrazy „Piefke“ a „Schuft“. Počet článků, které byly zveřejněny po premiéře inscenace Náměstí Hrdinů, byl nepoměrně nižší než množství příspěvků vydaných před prvním uvedením hry. Skandálnost Bernhardova dramatu i pozdější premiéry se snažily přiživovat bulvární Neue Kronen Zeitung, naopak seriózní Profil a Salzburger Nachrichten přinášely literárně-vědní analýzy a poté divadelní kritiky. V práci byl také načrtnut tehdejší politický a kulturní kontext v Rakousku.
Abstract v angličtině:
Summary My bachalor thesis offers analysis of medial coverage of the indignation caused by publicizing and staging of Thomas Bernhard´s play Heldenplatz. Through qualitative content analysis, I compare newspaper articles published before and, also, after the opening night of this play in particular newspapers of temporary Austrian press. With the help of articles published in the Profil, Salzburger Nachrichten and Neue Kronen Zeitung, I present how mass media are able to stir deprecating reactions and how they develop technique of scandalization, how they use stereotypes to influence public opinion, or, how they reflect upon each other. I also take a deep look into several concepts, which gradually became a part of discourse in mass media and society. In the first place, it is a piece of rhetoric „Freiheit der Kunst“, meaning „art freedom / freedom in art“, next, calling the author „Nestbeschmutzer“, at the time a popular label, and calling the director with the humiliating expression of „Piefke“ and „Schuft“. A number of newspaper articles which were published after staging Heldenplatz was far smaller than a number of articles published prior the opening night. Scandalousness of both Bernhard´s drama and its later first performing was still deepened by the Neue Kronen Zeitung tabloid. However, the Profil and Salzburger Nachrichten broadsheets came with serious literary analyses and then theatre reviews. In my thesis, I also feature political nad cultural background which was in Austria at the time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Petra Marešová 472 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Petra Marešová 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Petra Marešová 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Petra Marešová 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Ježková 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 512 kB