velikost textu

Český fotbalový měsíčník Hattrick v letech 1999-2009

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Český fotbalový měsíčník Hattrick v letech 1999-2009
Název v angličtině:
Czech football monthly magazine Hattrick in years 1999-2009
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Čermák
Vedoucí:
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Oponent:
PhDr. Ondřej Zamazal
Id práce:
92858
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Magazín, Hattrick, fotbal, sport, obsahová analýza
Klíčová slova v angličtině:
Magazine, Hattrick, football, sport, content analysis
Abstrakt:
Ambicí této bakalářské práce je podrobné zpracování historie fotbalového magazínu Hattrick, který v ČR vychází od října 1999. Ve snaze o podrobné vylíčení vývoje tohoto měsíčníku se nejprve pokusím zachytit společenskou situaci v době vzniku magazínu a popsat (byť nepříliš široké) konkurenční prostředí a tituly, které vydávání Hattricku předcházely, či se s ním posléze dělily o společné publikum. Hlavním cílem práce je představení magazínu Hattrick jako nejvýznamnějšího současného čistě fotbalového periodika v ČR a analýza jeho obsahových i jiných proměn v prvních deseti letech existence. Práce je zaměřena především na vývoj jednotlivých rubrik, které procházely postupnou obměnou v závislosti na personálních změnách v redakci i na finanční situaci. V kapitlole nazvané Proměny fotbalu na pozadí doby se pokusím o vystižení fotbalu jako společenského fenoménu a proměn jeho vnímání v českém prostředí během let 1999 – 2009. Tyto proměny následně doložím na několika materiálech uveřejněných v Hattricku. V závěrečné části práce zhodnotím vývoj magazínu a pokusím se vysvětlit, proč navzdory poklesu prodejnosti zůstává nejoblíbenějším fotbalovým magazínem v Česku.
Abstract v angličtině:
This bachelor’s thesis aims at mapping the history of the football magazine Hattrick, which has been published in the Czech Republic since October 1999. In an attempt to elaborate on the development of the magazine, I will first try to document the social background at the time of the magazine’s launch, and to describe the competitive environment (albeit not very broad) and the titles that preceded the issuing of Hattrick or subsequently shared their readership. The main objective of this paper is the introduction of Hattrick as the most significant contemporary Czech periodical fully devoted to football and the analysis of content and other changes in the first ten years of its existence. The thesis focuses on the development of individual columns, which underwent gradual alterations, reflecting personal changes in the editorial team and the financial situation. In the chapter Football shifts on the background of time, I will attempt to analyze football as a social phenomenon and the way its perception changed in the Czech society in the period between 1999 and 2009. The shifts will be supported by several materials published in Hattrick. In the final part of my paper, I will assess the development of the magazine and the reasons behind the fact that despite its decreasing sales it has maintained its position as the most popular Czech football periodical.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Čermák 490 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Čermák 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Čermák 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Zamazal 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 393 kB