velikost textu

Suverénní fondy - geografické aspekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Suverénní fondy - geografické aspekty
Název v angličtině:
Sovereign wealth funds - geographical aspects
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Burdych
Vedoucí:
RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ladislav Čoček
Id práce:
92671
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT: Tato bakalářská práce se zabývá studiem a rozborem suverénních fondů. Snaží se analyzovat a popsat tento v současnosti významný, ale málo známý státní investiční nástroj a to z širokého spektra různých hledisek. Obecným cílem práce je představení tohoto relativně neznámého nástroje a postižení jeho geografických, geopolitických i geo- ekonomických aspektů. K tomu práce využívá poznatků z převážně zahraniční odborné literatury, které jsou následně rozebírány a diskutovány. Práce zkoumá vliv suverénních fondů na stabilitu světového finančního systému, otázku jejich transparentnosti, investiční strategii, cíle a vývoj těchto charakteristik v čase. Klíčová slova: suverénní fond, světový finanční systém, kapitál, investiční strategie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: This thesis deals with the study and analysis of Sovereign Wealth Funds. It tries to analyze and describe the currently significant but little-known state investment tool and from a wide range of different perspectives. The overall objective of this work is to present and express a relatively unknown tool and its geographical, geopolitical and geo-economic aspects. This thesis uses the findings from a largely foreign literature, which are then analyzed and discussed. The work examines the influence of Sovereign Wealth Funds on the stability of the global financial system, the question of transparency, investment strategy, objectives and development of these characteristics over time. Key Words: Sovereign Wealth Funds, global financial system, capital, investment strategies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Burdych 2.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Burdych 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Burdych 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ladislav Čoček 242 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 80 kB