velikost textu

Film očima normalizace: Jan Kliment a Rudé právo 1971-1973

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Film očima normalizace: Jan Kliment a Rudé právo 1971-1973
Název v angličtině:
"Normalization" view on the cinema: Jan Kliment and "Rudé právo" 1971-1973
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Škopková
Vedoucí:
doc. PhDr. Ivan Klimeš
Oponent:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Id práce:
92645
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jan Kliment, Rudé právo, filmová publicistika, kulturní publicistika, normalizace, sedmdesátá léta
Klíčová slova v angličtině:
Jan Kliment, Rude Pravo, cinema criticism, critical review, Normalization, seventies
Abstrakt:
Abstrakt Studie představuje tvorbu Jana Klimenta – novináře, jehož kariéra dosáhla vrcholu během tzv. normalizace – a to v souvislosti se širším společenským, kulturním a politickým kontextem doby. Vzorek jeho článků s filmovou tematikou, uveřejněných na stránkách deníku Rudé právo v rozmezí let 1971-1973, ilustruje dobou poznamenaný přístup k prezentaci a hodnocení domácí i světové kinematografie. Práce se pokouší o shrnutí a popis stěžejních rysů reflexe filmového umění pod přímým ideologickým vlivem komunistické strany v období československé normalizace, konkrétně na počátku sedmdesátých let. Text obsahuje krom prezentace výše definovaných článků také stručný exkurz do historie levicové československé filmové kritiky, obecnou charakteristiku československého mediálního prostředí přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století a informace o profesním vývoji Jana Klimenta, včetně nastínění tematického rozptylu jeho publicistické činnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract This study is based on reviewing Jan Kliment's journalism in the context of wide social, cultural and political conditions of the so-called Normalization in Czechoslovakia. Jan Kliment was an exponent of the communist regime journalism, specialized on cultural events. The sample of his articles published in the Rude Pravo newspapers between years 1971 and 1973 illustrates the time-influenced (or biased) approach to reviewing both Czechoslovakian and foreign motion pictures. The study is trying to summarize and to describe the film criticism lineament under the ideological power of the Communist Party in the times of Normalization, actually in the beginning seventies. The text includes (apart from the presentation of Kliment's movie pictures reviews) a brief introduction to the history of the Czechoslovakian leftist film criticism, general facts about the Czechoslovakian media landscape in the era of the so-called Prague Spring and the subsequent Normalization and information about Kliment's career.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Škopková 3.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Andrea Škopková 119.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Škopková 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Škopková 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ivan Klimeš 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 495 kB