velikost textu

Mediální obraz squatera v českém tištěném zpravodajství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz squatera v českém tištěném zpravodajství
Název v angličtině:
Media image of squatter in czech printed
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Myšák
Vedoucí:
PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tereza Hronová
Id práce:
92630
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediální obraz, reprezentace, menšiny, squating, kvantitativní obsahová analýza
Klíčová slova v angličtině:
media image, representation, minorits, squatting, quantitative content analysis
Abstrakt:
Abstrakt V bakalářské práci Mediální obraz squatera v českém tištěném zpravodajství se zaměřuji na zobrazování menšiny squaterů v období červenec – srpen 2009. V těchto měsících média informovala o squatingu ve spojitosti s vyklizením pražské vily Milada v Tróji dne 30. června 2009. Jako předmět výzkumu jsem si zvolil česká tištěná média. Metodou kvantitativní obsahové analýzy rozebírám tematické zaměření studovaných článků, podobu vystupujících aktérů a další náležitosti zkoumaných textů. V teoretické části se věnuji mechanismu médií, zobrazování menšin a stručnému vymezení pojmu squating.
Abstract v angličtině:
Abstract In the bachelor work Media image of squatter in the Czech press I focuse on imaging minority of squatters in July - August, 2009. In these months, the media reported about squatting in connection with the eviction of Prague villa Milada in Trója on 30th June 2009. I chose Czech print media as the subject of my research. I examine thematic focus of the studied articles, form of protruding actors and other essentials of researched texts by the method of content analysis. In the theoretical part I pursue the mechanism of media, imaging minorities and brief definition of squatting.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Myšák 1.71 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Myšák 438 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Myšák 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Myšák 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Hronová 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 472 kB