velikost textu

Prostorové chování imigrantů: analýza prostorové příbuznosti migračních skupin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prostorové chování imigrantů: analýza prostorové příbuznosti migračních skupin
Název v angličtině:
Spatial behaviour of immigrants: analysis of spatial relatedness between migration groups
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Hasman
Školitel:
RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Vladimír Baláž, Ph.D., DrSc.
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Id práce:
92629
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Regionální a politická geografie (P1308)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní migrace; populační projekce; prostorová příbuznost; prostorové rozmístění imigrantů
Klíčová slova v angličtině:
Keywords: international migration; population projection; spatial distribution of immigrants; spatial relatedness
Abstrakt:
Vstup imigrantů do země i jejich následné začleňování patří mezi procesy, které mají výrazné prostorové dopady. Jednotlivé migrační skupiny (zde chápané jako množina imigrantů se stejnou zemí původu) přitom vykazují různé míry i vzorce prostorové koncentrace. Pochopení podobností i rozdílností v prostorovém chování jednotlivých skupin je důležitým úkolem z akademického i praktického hlediska. Tato disertační práce má kvantitativní charakter a je založena na studiu „prostorové příbuznosti“ migračních skupin, která je koncipována jako míra, s jakou se dané migrační skupiny koncentrují do stejných regionů. Práce vychází z jednoduchého předpokladu, že prostorová příbuznost odráží vzájemnou blízkost či podobnost těchto skupin v jiných ohledech (např. kulturní či ekonomickou). Analyzována je řada souborů dat zachycujících prostorové rozmístění imigrantů v rámci 32 územních systémů na různých řádovostních úrovních (od globální úrovně až po úroveň vybraných metropolitních areálů). Jednotlivé systémy jsou nejprve analyzovány samostatně a poté je provedena syntéza těchto dílčích výsledků s cílem odhalit převládající vzorce v prostorových příbuznostech migračních skupin. Hodnocení se skládá z několika kroků, které zahrnují především výpočty prostorové příbuznosti migračních skupin, identifikaci vzorců těchto příbuzností pomocí síťové a shlukové analýzy a testování jejich základních podmíněností pomocí regresní analýzy. V poslední části je též představena a testována metoda využívající hodnocení prostorové příbuznosti pro zpřesnění předpovědí prostorové distribuce jednotlivých migračních skupin. Klíčová slova: mezinárodní migrace; populační projekce; prostorová příbuznost; prostorové rozmístění imigrantů
Abstract v angličtině:
The entry of immigrants into their incoming country as well as their subsequent spread over the country’s territory occurs through processes that have a strong spatial bias. The specific migration groups (here defined as the set of immigrants with the same country of origin) tend to reveal different levels and patterns of their spatial concentrations. The understanding of these similarities and dissimilarities in spatial behaviour is important task from both academic and policy perspective. This thesis has a quantitative character and it is based on the study of “spatial relatedness” of migration groups, which is defined as a rate, how much do given migration groups concentrate into the same regions. The thesis is based on a simple assumption that the spatial relatedness mirrors mutual proximity or similarity between these groups in other respects (e.g. cultural or economical). Plenty of datasets describing spatial distribution of migrants within 32 territorial systems on various scales (from global to local) are analysed. These systems will be analysed separately at first and then a synthesis of these partial results will be done with the aim to discover prevailing pattern of the spatial relatedness of migration groups. The assessments consists of several steps, which include particularly calculation of the spatial relatedness of migration groups, identification of patterns of these relatedness using network and cluster analysis, and testing their basic causations by regression analysis. Finally, the thesis presents and tests a method utilizing the spatial relatedness approach for improving forecasts of spatial distribution of individual migration groups. Keywords: international migration; population projection; spatial distribution of immigrants; spatial relatedness
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Hasman 67.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jiří Hasman 37.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Hasman 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Hasman 82 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jiří Hasman 730 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Vladimír Baláž, Ph.D., DrSc. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.06 MB