velikost textu

Chronologická historie časopisů Level a Score

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chronologická historie časopisů Level a Score
Název v angličtině:
Chronological history of level and score gaming magazine
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jaromír Möwald
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Oponent:
Bc. Štěpán Kučera
Id práce:
92628
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
počítačové hry, média, časopis, historie, Level, Score, nová média, hraní her
Klíčová slova v angličtině:
videogames, media, magazine, history, Level, Score, new media, gaming
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá doposud málo probádaným odvětvím historie českých herních časopisů Level a Score, které vycházely (a vychází) v průběhu let 1994 až 2010. Na školské půdě se zatím nikdo nepokusil analyzovat jejich postavení na trhu, příčiny eventuálního konce a příčiny úspěchu. Má práce si dává za cíl určit příčiny úspěchu těchto dvou časopisů, kontaktovat ty osoby, které se na produkci jednotlivých časopisů podílely, provést s nimi hloubkové rozhovory na téma jejich práce a celkového fungování časopisů, rozebrat konkrétní příčiny eventuelního pádu jednotlivých periodik z dostupných zdrojů a vysvětlit, proč se časopisy na českém trhu udržely až do dnešních dní. Výsledkem by měl být strukturovaný přehled obou periodik, jejich zasazení na časové ose a zajímavý vhled do jejich fungování.
Abstract v angličtině:
Abstract The theme deals with the basically unknown history of Czech gaming magazines Level and Score, which were published (and are published) over the years from 1994 to 2010. As far as I’m concerned, no student has ever attempted to analyze their market position, causes of the eventual end and the causes of success. My work has a goal to determine the cause of the success of these two magazines, contact those persons, which were involved in the production of magazines, make in-depth interviews about their past work and the overall functioning of the magazines, breaking down the specific causes of eventual fall of the magazines from available sources and explain why the magazines remained on the Czech market until today. The result should be a structured overview of both magazines, their insertion in the historical timeline and an interesting insight into their functioning.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaromír Möwald 836 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jaromír Möwald 581.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaromír Möwald 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaromír Möwald 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Štěpán Kučera 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 492 kB