velikost textu

Sekvestrace uhlíku lesními ekosystémy v měnícím se klimatu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sekvestrace uhlíku lesními ekosystémy v měnícím se klimatu.
Název v angličtině:
Carbon sequestration by forest ecosystems in canging climate.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Hlaváčková
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
Konzultanti:
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.
Id práce:
92622
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
koloběh uhlíku, lesní ekosystém, změna klimatu, koncentrace CO2, sink, sekvestrace uhlíku, uhlíková rovnováha
Klíčová slova v angličtině:
carbon cycle, forest ecosystem, climate change, CO2 concentration, sink, carbon sequestration, carbon balance
Abstrakt:
Abstrakt Studium globálního cyklu uhlíku je v popředí zájmu vědců, protože pochopení jednotlivých sinků uhlíku a vazeb mezi nimi může nastínit řešení problémů spojených se zvyšující se koncentrací CO2 v ovzduší v budoucnosti. Práce je zaměřena na roli lesních ekosystémů v tomto cyklu. Lesy pokrývají skoro třetinu povrchu pevniny a prostřednictvím fotosyntézy váží velkou část uhlíku do své biomasy. Síla sinku lesního porostu se však může lišit v závislosti na typu biomu, stáří porostu a na aktuálních klimatických podmínkách. Lesní biomy můžeme obecně rozdělit podle zeměpisné šířky na biom tropického, temperátního a boreálního lesa. V tomto pořadí klesá i jejich velikost zásob uhlíku. Ostatní parametry, jako čistá primární produkce a respirace, se liší v závislosti na konkrétním ekosystému. Tropické deštné lesy jsou velkou zásobárnou uhlíku, ovšem jejich značné kácení způsobuje také obrovské uvolňování emisí C zpět do atmosféry. Boreální lesy nejsou tak významným sinkem uhlíku, ale mají velký vliv na tamní klima. Jisté spekulace také vyvstávají v případě starých lesů. Je možné najít autory, kteří tvrdí, že starý les již není sinkem uhlíku a jejich celková uhlíková bilance je tedy neutrální. Mnoho prací však toto vyvrací a dokazuje sice nižší poutání uhlíku v porovnání s dospělými či mladými lesy, ale celkovou bilanci zhodnocují kladně. Studium lesních porostů je komplikované, protože jinak reaguje jedinec rostliny v kultivační sféře, bez možnosti kontaktu s okolím, a jinak jedinec náležící do ekosystému. Proto bylo vyvinuto více metod zkoumání těchto porostů, které dokáží zkoumat jak fyziologické pochody v jedinci, tak reakci ekosystému jako celku.
Abstract v angličtině:
Abstract The global carbon cycle is in the focus of the scientists’ interest, because understanding carbon sinks and their relationships can show the solutions of problems related with increasing CO2 concentration in the atmosphere in the future. I focused on the role of forests ecosystems in this carbon cycle. All forests cover almost one third of the Earth’s land area. By photosynthesis they bind big part of atmospheric carbon to their biomass. Sink strength of forest can differ according to the type of biome, forest stand age and actual climatic conditions. Forest biomes can be generally divided according to the latitude to three groups: tropical forest biomes, temperate forests and boreal forests. The size of carbon stock decreases in this order. Other parameters, such as net primary production and respiration differ in dependence on the particular ecosystem. Tropical rain forests represent great carbon stock, but their deforestation causes massive C emissions back to the atmosphere. Boreal forests aren’t considered as important carbon sink, but they influence local climate. Some speculations can also appear about the old forests. It is possible to find authors, who claims, that old forests are no more carbon sinks, so that their carbon balance is neutral. Many surveys prove that they bind less carbon compared to mature and young forests, but the total carbon balance is positive. It is difficult to study forest ecosystems, because the reaction of unique plant under cultivation conditions without ambient environment contact differs from the unique plant in real ecosystem. This was one of the reasons why several methods to study these forests were developed. Using these new methods physiological processes can be investigated on the level of unique plant even on the level whole ecosystem.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Hlaváčková 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Hlaváčková 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Hlaváčková 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Otmar Urban, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 82 kB