velikost textu

Časopis Nová Praha v letech 1968 a 1969

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Časopis Nová Praha v letech 1968 a 1969
Název v angličtině:
Magazine Nová Praha in 1968 and 1969
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Lhotáková
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Veronika Trestrová
Id práce:
92575
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Praha, regionální tisk, čtrnáctideník, pražský národní výbor, Pražské jaro, Nová Praha
Klíčová slova v angličtině:
Praha, regional press, biweekly, Prague National Committee, Prague Spring, Nová Praha
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Časopis Nová Praha v letech 1968 a 1969“ se zabývá čtrnáctideníkem Nová Praha, který v letech 1951–1969 vydával Ústřední národní výbor, resp. Národní výbor hlavního města Prahy. Původně se jednalo o titul pro pracovníky tohoto správního orgánu, z něhož se postupem času stal regionální časopis určený široké veřejnosti, který informoval o aktuálním dění v metropoli. Hlavními tématy byly správa a výstavba města, rozvoj městské dopravy, kultura a historie Prahy. Úvodní kapitola popisuje vznik, vývoj, charakteristiku a tematické zaměření tohoto periodika. Následující kapitola je věnována historickým souvislostem, situaci v Československu v 60. letech a mediálnímu prostředí této doby. Práce si vytkla za cíl komplexně popsat poslední dva ročníky čtrnáctideníku (pro lepší pochopení rozšířené o ročník 1967) – analýze byla podrobena především obsahová náplň, vnitřní uspořádání, kontinuita a proměna jednotlivých rubrik a hlavních témat, složení redakce a grafická úprava. Pokládá si také otázku, do jaké míry sledoval list běžný život v hlavním městě a jakým způsobem zachytil politické změny a události spojené s obdobím tzv. Pražského jara. Závěrečná kapitola se zabývá hodnocením časopisu a okolnostmi, které vedly k jeho přeměně v měsíčník.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor’s thesis entitled “Magazine Nová Praha in 1968 and 1969” deals with the biweekly magazine Nová Praha, which was published by the Central National Committee, or the National Committee of Prague, between 1951 and 1969. It was originally a title for the employees of said administrative authority, but over time became a regional magazine intended for the general public and provided information about current events in the metropolis. Its main topics were local administration, construction in the city, expanding the city’s transport system and the culture and history of Prague. The introduction describes the inception, development, nature and thematic focus of this periodical. The next chapter is devoted to the historical circumstances, the situation in Czechoslovakia in the 1960s and the media environment of the time. The goal of this thesis is to provide a comprehensive description of the last two years of the biweekly magazine (expanded to include 1967 for ease of comprehension); the analysis covers primarily the contents, internal organization, continuity and change in individual sections and main topics, the composition of the editorial staff and graphic design. It also poses the question to what extent the paper observed regular life in the capital city and in what way it captured the political changes and events related to the Prague Spring. The final chapter is dedicated to an evaluation of the magazine and the circumstances that led to its conversion to a monthly publication.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Lhotáková 2.3 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Andrea Lhotáková 11.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Lhotáková 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Lhotáková 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Veronika Trestrová 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 498 kB