velikost textu

Využití jazykových stereotypů ženské a mužské komunikace v současných médiích: rozbor genderových jazykových prostředků na příkladu časopisů Cosmopolitan a Esquire

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití jazykových stereotypů ženské a mužské komunikace v současných médiích: rozbor genderových jazykových prostředků na příkladu časopisů Cosmopolitan a Esquire
Název v angličtině:
Usage of langue stereotypes of female and male communication in contemporarymedia: analysisof gender language instruments on exemple of magazines Cosmopolitan and Esquire
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Holubková
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Oponent:
Bc. Štěpán Kučera
Id práce:
92539
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gender, média, lingvistika, jazyk, komunikace, jazykový stereotyp
Klíčová slova v angličtině:
Gender, media, linguistic, language, communication, language stereotype
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá využitím stereotypních představ o komunikaci mužů a žen a využitím jazykových prostředků typických pro ženskou a mužskou mluvu v jazyce současných médií. V teoretické části práce se snažíme propojit poznatky z několika vědních oborů, abychom si objasnili termíny jako je gender, genderová role, stereotyp apod. Snažíme se dokázat, že existují určité rozdíly mezi jazykem mužů a žen. Zabýváme se psychologickým vývojem člověka k mužství a ženství s odkazem na kulturní a sociální vlivy formující identitu jedince. V praktické části práce se pokoušíme nejprve pomocí dotazníku ověřit, že populární představy o mluvě žen a mužů mají stereotypní charakter. V dalším bodě se snažíme prokázat, že stereotypní představy o mluvě mužů a žen jsou reflektovány současnými médii, která je zahrnují do svých mediálních obsahů. Zpracovávaným materiálem jsou pro nás vzorky časopisů s mužskou a ženskou tematikou – Cosmopolitan a Esquire. Na těchto časopisech chceme také demonstrovat, že časopisy pro ženy a muže používají některé z jazykových prostředků, které používají muži a ženy.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis discusses the usage of stereotypical ideas concerned the communication of men and women and usage of language tools typical for male and female speech in the language of contemporary media. In theoretical part of thesis, we are trying to connect the knowledge from several sciences to clarify terms like a gender, gender role, stereotype etc. We are trying to prove that there are some differences between male and female language. We are concerned with psychological evolution of human to the maleness and femaleness with regard to cultural and social influences which are forming the identity of human. In the practical part of thesis, we are trying to verify using questionnaire that the popular ideas about male and female speech have stereotypical character. In other point, we are trying to verify that the stereotypical ideas about male and female speech are reflected by contemporary media which are including those ideas in the medial contents. We are using the samples of magazines with male and female themes – Cosmopolitan and Esquire. We would like to demonstrate on these magazines that magazines for men and women are using some of language tools which are using men and women.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Holubková 384 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Holubková 121 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Holubková 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Holubková 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Štěpán Kučera 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 517 kB