text size

Vnitrodruhová variabilita v antioxidačních systémech rostlin v souvislosti s odolností vůči suchu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vnitrodruhová variabilita v antioxidačních systémech rostlin v souvislosti s odolností vůči suchu
Titile (in english):
Intraspecific variability in plant antioxidant systems and its impact on drought tolerance
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Iva Jelénková
Supervisor:
RNDr. Marie Kočová, CSc.
Opponent:
RNDr. Sylva Zelenková, CSc.
Thesis Id:
92504
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Study programm:
Biology (B1501)
Study branch:
Biology (BBI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
09/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
sucho, stres, antioxidanty, mezidruhová variabilita, vnitrodruhová variabilita, genotypy, ploidie, heteróze
Keywords:
drought, stress, antioxidants, intraspecific variability, interspecific variability, genotypes, ploidy, heterosis
Abstract (in czech):
Abstrakt Sucho je jedním z hlavních faktorů omezujících zemědělskou produkci. Reaktivní formy kyslíku (superoxidový radikál, hydroxylový radikál, peroxid vodíku, apod.) vznikající při stresu v buňce aktivují antioxidační mechanizmy, které tyto toxické látky zneškodňují. V řadě prací byla potvrzena pozitivní korelace mezi aktivitou enzymatických (např. kataláza, superoxiddismutáza, glutathionreduktáza, peroxidázy) a neenzymatických (např. glutathion, kyselina askorbová) antioxidantů a odolností rostlin vůči stresu. Byla rovněž zjištěna mezidruhová i vnitrodruhová variabilita v aktivitě antioxidačních systémů rostlin. Vyšší aktivita byla pozorována u hybridních genotypů F1 generace, u kterých se projevil pozitivní heterózní efekt, nebo u rostlin ošetřených podpůrnými látkami, jako jsou např. kyselina abscisová, brassinosteroidy a dusík. Nárůst aktivit antioxidačních látek byl zjištěn také v souvislosti se stupněm ploidie nebo sílou stresu. Byla pozorována i lepší odolnost rostlin vůči jiným abiotickým stresorům po jejich předchozím vystavení stresu suchem. Reakce rostlin na stres je komplexní a závisí na mnoha dalších vnitřních a vnějších faktorech.
Abstract:
Abstract Drought is one of the major factors limiting agricultural production. Reactive oxygen species (eg. superoxide radical, hydroxyl radical, hydrogen peroxide) generated during stress in plant cells activate antioxidant mechanisms, which scavenge those toxic substances. The positive correlation between activity of enzymatic (eg. catalase, superoxide dismutase, glutathione reductase, peroxidases) and nonenzymatic (eg. glutathione, ascorbic acid) antioxidants and stress tolerance was confirmed in various studies. Both interspecific and intraspecific variability was found in activities of antioxidant systems of plants. Higher activity was also observed in F1 generation in relation to positive heterosis, or in plants treated with supportive substances such as abscisic acid, brassinosteroids and nitrogen. The increase in the activity of antioxidants was also proved in relation to the ploidy level or to intensity of drought. It was observed the positive effect of previous drought exposition on tolerance to other abiotic stressors. The complex response of plants to stress factors depends on many other internal and external factors.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Iva Jelénková 673 kB
Download Abstract in czech Mgr. Iva Jelénková 45 kB
Download Abstract in english Mgr. Iva Jelénková 44 kB
Download Supervisor's review RNDr. Marie Kočová, CSc. 89 kB
Download Opponent's review RNDr. Sylva Zelenková, CSc. 87 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB