velikost textu

Vnitrodruhová variabilita v antioxidačních systémech rostlin v souvislosti s odolností vůči suchu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnitrodruhová variabilita v antioxidačních systémech rostlin v souvislosti s odolností vůči suchu
Název v angličtině:
Intraspecific variability in plant antioxidant systems and its impact on drought tolerance
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Iva Jelénková
Vedoucí:
RNDr. Marie Kočová, CSc.
Oponent:
RNDr. Sylva Zelenková, CSc.
Id práce:
92504
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sucho, stres, antioxidanty, mezidruhová variabilita, vnitrodruhová variabilita, genotypy, ploidie, heteróze
Klíčová slova v angličtině:
drought, stress, antioxidants, intraspecific variability, interspecific variability, genotypes, ploidy, heterosis
Abstrakt:
Abstrakt Sucho je jedním z hlavních faktorů omezujících zemědělskou produkci. Reaktivní formy kyslíku (superoxidový radikál, hydroxylový radikál, peroxid vodíku, apod.) vznikající při stresu v buňce aktivují antioxidační mechanizmy, které tyto toxické látky zneškodňují. V řadě prací byla potvrzena pozitivní korelace mezi aktivitou enzymatických (např. kataláza, superoxiddismutáza, glutathionreduktáza, peroxidázy) a neenzymatických (např. glutathion, kyselina askorbová) antioxidantů a odolností rostlin vůči stresu. Byla rovněž zjištěna mezidruhová i vnitrodruhová variabilita v aktivitě antioxidačních systémů rostlin. Vyšší aktivita byla pozorována u hybridních genotypů F1 generace, u kterých se projevil pozitivní heterózní efekt, nebo u rostlin ošetřených podpůrnými látkami, jako jsou např. kyselina abscisová, brassinosteroidy a dusík. Nárůst aktivit antioxidačních látek byl zjištěn také v souvislosti se stupněm ploidie nebo sílou stresu. Byla pozorována i lepší odolnost rostlin vůči jiným abiotickým stresorům po jejich předchozím vystavení stresu suchem. Reakce rostlin na stres je komplexní a závisí na mnoha dalších vnitřních a vnějších faktorech.
Abstract v angličtině:
Abstract Drought is one of the major factors limiting agricultural production. Reactive oxygen species (eg. superoxide radical, hydroxyl radical, hydrogen peroxide) generated during stress in plant cells activate antioxidant mechanisms, which scavenge those toxic substances. The positive correlation between activity of enzymatic (eg. catalase, superoxide dismutase, glutathione reductase, peroxidases) and nonenzymatic (eg. glutathione, ascorbic acid) antioxidants and stress tolerance was confirmed in various studies. Both interspecific and intraspecific variability was found in activities of antioxidant systems of plants. Higher activity was also observed in F1 generation in relation to positive heterosis, or in plants treated with supportive substances such as abscisic acid, brassinosteroids and nitrogen. The increase in the activity of antioxidants was also proved in relation to the ploidy level or to intensity of drought. It was observed the positive effect of previous drought exposition on tolerance to other abiotic stressors. The complex response of plants to stress factors depends on many other internal and external factors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iva Jelénková 673 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iva Jelénková 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iva Jelénková 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Marie Kočová, CSc. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Sylva Zelenková, CSc. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB